Studenti
Često postavljana pitanja

1. Upis u I. godinu prijediplomskih studija

 1. Postoji li mogućnost upisa na izvanredni studij?
 2. Ne. Prema Statutu Fakulteta, svi studenti upisuju se u statusu redovitih studenata koji studiraju u sklopu pune nastavne satnice, a to za njih znači obvezu pohađanja svih oblika nastave i kontinuiranu aktivnost na kolegijima.
 1. Kakva je procedura upisa u I. godinu prijediplomskih studija?
 2. Upisi u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih i stručnih prijediplomskih studija obavljaju se isključivo na temelju rang lista Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Pregled dokumentacije potrebne za upis, informacije o troškovima upisa te načinu provedbe upisa moguće je pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta posvećenim upisima (www.fesb.unist.hr/upisi).
 1. Prije upisa, pohađao/la sam srodni studij na nekom drugom visokom učilištu. Hoće li mi se priznati neki od ranije položenih kolegija?
 2. Student koji je već studirao na ovom Fakultetu ili na nekom od srodnih visokih učilišta, nakon upisa u I. godinu prijediplomskog studija putem sustava Postani student može putem službe protokola podnijeti molbu za priznavanje ranije položenih kolegija, korištenjem obrasca kojeg je moguće pronaći ovdje. Uz molbu je potrebno priložiti ovjereni prijepis ocjena položenih kolegija, a ako student dolazi s drugog visokog učilišta treba dodati i ovjereni nastavni program studija kojeg je prethodno pohađao, iz kojeg je vidljiv sadržaj i ishodi učenja položenih kolegija.
 1. Plaća li se participacija u troškovima studija prilikom upisa u I. godinu prijediplomskih studija?
 2. Ne plaća, ako ste državljanin Republike Hrvatske ili države članice EU te ako vam je to prvi prijediplomski studij koji upisujete na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u statusu redovitog studenta. Studenti koji su putem sustava Postani student ostvarili pravo upisa u I. godinu prijediplomskog studija, a koji su ranije već u redovitom statusu studirali na studiju iste razine na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, imaju pravo na subvenciju školarine ako su u zadnjoj godini studiranja na prethodnom studiju ostvarili 55 ECTS bodova, a nisu stekli kvalifikaciju iste razine. Studenti koji nemaju pravo na subvenciju dužni su prilikom upisa platiti puni iznos participacije u troškovima studija, u iznosu od 1.061,78 EUR.

2. Upis u I. godinu diplomskog studija

 1. Mogu li izravno upisati I. godinu diplomskog studija po završetku stručnog prijediplomskog studija?
 2. Ne. Kako bi upisali diplomski studij, studenti koji su završili stručni prijediplomski studij trebaju najprije upisati i položiti sve ispite na odgovarajućem razlikovnom programu. Natječaj za upis razlikovnih programa u pravilu se objavljuje sredinom mjeseca srpnja na mrežnim stranicama Fakulteta.
 1. Kakva je procedura upisa u I. godinu diplomskih studija?
 2. Pregled prijavne/upisne dokumentacije, informacije o troškovima upisnine te načinu provedbe upisa moguće je pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta posvećenim upisima (www.fesb.unist.hr/upisi).
 1. Završio sam sveučilišni prijediplomski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija, smjer Elektronika i računalno inženjerstvo, a želio bih upisati sveučilišni diplomski studij Automatika i sustavi?
 2. Odlukom Odbora za studijske programe elektrotehnike i računarstva utvrđeni su razlikovni kolegiji koje, prilikom upisa diplomskog studija, moraju upisati studenti koji su završili neodgovarajući smjer na sveučilišnom prijediplomskom studiju Elektrotehnika i informacijska tehnologija te studenti koji nakon završenog sveučilišnog prijediplomskog studija Računarstvo žele upisati diplomski studij Elektronika i računalno inženjerstvo. Navedeni kolegiji, čiji je popis moguće pronaći ovdje, upisuju se usporedno s kolegijima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom I. godine studija, a njihov se upis ne naplaćuje.
 1. Završio sam sveučilišni prijediplomski studij na drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što trebam učiniti kako bih se upisao I. godinu diplomskog studija?
 2. Studenti koji su završili sveučilišni prijediplomski studij na drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj trebaju zaključno do 8. rujna tekuće godine putem službe protokola Fakulteta predati pisanu molbu za upis željenog diplomskog studija. Uz molbu, potrebno je obavezno priložiti ovjereni prijepis ocjena te ovjereni nastavni plan i program prijediplomskog studija kojeg su završili. Ukoliko odgovarajući Odbor za studijske programe odobri upis diplomskog studija, pristupnici se prijavljuju na natječaj, prema proceduri opisanoj na mrežnim stranicama Fakulteta posvećenim upisima (www.fesb.unist.hr/upisi). Ovisno o razlikama u nastavnim programima prijediplomskih studija, Odbori za studijske programe mogu pristupnicima koji su završili sveučilišni prijediplomski studij na drugom visokom učilištu, odrediti polaganje razlikovnih predmeta, koji se obavezno upisuju tijekom I. i/ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.
 1. Završio sam sveučilišni prijediplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, što trebam učiniti kako bih se upisao I. godinu diplomskog studija?
 2. Studenti koji su završili prijediplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju najkasnije do 14. srpnja tekuće godine Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Splitu uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te svojoj prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Studenti koji su završili prijediplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu prijavnoj dokumentaciji
  trebaju priložiti i potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa.

3. Prijelazi sa studija na studij

 1. Želim promijeniti studij na kojem studiram i prijeći na drugi studij. Kako to mogu učiniti?
 2. Svi detalji procedure za prijelaz sa studija na studij opisani su na mrežnoj stranici: https://www.fesb.unist.hr/upisi/prijelaz/.
 1. Koliko puta mogu mijenjati studij na kojem studiram?
 2. Tijekom studiranja na Fakultetu, svaki student može najviše jednom iskoristi pravo na prijelaz sa studija na studij, uz uvjet da na studiju na kojeg prelazi pri upisu nove generacije ima nepopunjenih mjesta i da mu se temeljem položenih kolegija na prethodnom studiju, na studijskom programu kojeg želi upisati mogu priznati ocjene iz kolegija koji zbirno nose najmanje 30 ECTS bodova.
 1. Gdje mogu provjeriti koji bi mi se predmeti mogli priznati pri prijelazu sa studija na studij ?
 2. U dokumentu, koji se nalazi na sljedećoj poveznici, dan je pregled kolegija koje je moguće priznati na osnovu podudaranja s položenim kolegijima s drugih studijskih programa koji se izvode na Fakultetu, za najčešće kombinacije prijelaza.
 3. Studenti drugih visokih učilišta koji žele prijeći na odgovarajući studij na Fakultetu, mogu se putem sustava FESB Nastava upoznati s izvedbenim planom odabranog studija te sa sadržajem, ishodima učenja i ECTS bodovima pojedinih kolegija, kako bi stekli približnu sliku o tome ispunjavaju li uvjet za prijelaz.
 4. U pravilu, kolegij na novom studiju se može priznati kao položen ako se sadržajem, ishodima učenja i ECTS bodovima najmanje 70% podudara s položenim kolegijem na prethodnom studijskom programu. Konačnu odluku o kolegijima koje je moguće priznati donosi odgovarajući Odbor za studijske programe.
 1. Trebam li se ispisati sa studija na kojem trenutno studiram prije upućivanja molbe za prijelaz?
 2. Ne! Kod slanja molbe za prijelaz morate imati aktivan studentski status na matičnom fakultetu. Ispisnicu s matičnog fakulteta trebate zatražiti tek nakon što vam je molba za prijelaz odobrena.
 1. Na studiju na kojem trenutno studiram ispunjavam uvjete za upis u 2. nastavnu godinu. Hoću li i nakon prijelaza na drugi studij i na tom studiju moći izravno upisati 2. nastavnu godinu?
 2. Nastavna godina studija koju student prilikom prijelaza može upisati određuje se prema ukupnom broju priznatih ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u drugu godinu studija, ako mu je u postupku prijelaza priznato najmanje 50 ECTS bodova iz prve i druge godine studija ili najmanje 42 ECTS boda iz prve godine studija te pravo upisa u treću godinu studija, ako mu je u postupku prijelaza ukupno priznato najmanje 105 ECTS bodova.
 1. Koja je razlika između prijelaza sa studija na studij i upisa studija putem sustava Postani student?
 2. Studenti koji upisuju novi studij putem sustava Postani student uvijek upisuju isključivo 1. nastavnu godinu, dok studenti kojima je odobren prijelaz, u ovisnosti o ukupnom broju priznatih ECTS bodova, u akademskoj godini prijelaza mogu ostvariti pravo na izravan upis u 2. ili 3. nastavnu godinu.
 3. Upisuje li studij putem sustava Postani student, student može mijenjati studij na kojem studira proizvoljan broj puta, dok tijekom studiranja na Fakultetu, svaki student može najviše jednom iskoristi pravo na prijelaz sa studija na studij.
 1. Upisao sam smjer Automatika i sustavi na sveučilišnom prijediplomskom studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija, a želio bih se prebaciti na smjer Elektrotehnika. Što trebam učiniti?
 2. Studenti koji žele promijeniti studijski smjer trebaju uputiti molbu za promjenu smjera. Molba za promjenu smjera, podnosi se u pisanom obliku putem obrasca, kojeg je moguće pronaći ovdje, te se dostavlja ili osobno na službu protokola Fakulteta (soba A 210) ili se šalje putem elektroničke pošte na adresu protokol@fesb.hr.
 3. Tijekom studija student može samo jednom promijeniti studijski smjer, ako na novom smjeru pri upisu nove generacije ima nepopunjenih mjesta.

4. Upis u višu godinu studija

 1. Kada i kako se provode upisi u višu godinu studija?
 2. Upisi u višu godinu studija provode se tijekom rujna i početkom listopada, a – osim u iznimnim slučajevima – obavljaju u cijelosti na daljinu, putem ISVU modula Studomat. Svi detalji procedure upisa u višu godinu studija opisani su na mrežnoj stranici: https://www.fesb.unist.hr/upisi/upis-u-visu-godinu-studija/.
 1. Koliko ECTS bodova se najviše može upisati po semestru?
 2. Student po semestru može upisati predmete u ukupnom opterećenju do najviše 32 ECTS boda, ali ne manje od 25 ECTS bodova. Iznimno, student po semestru može upisati predmete u ukupnom opterećenju i manjem od 25 ECTS bodova ako nije stekao preduvjete za upis dovoljnog broja bodova ili ako do završetka studija u pojedinom semestru treba upisati manje od 25 ECTS bodova.
 1. Moraju li studenti koji ponovno upisuju samo završni ili diplomski rad upisivati novi semestar/godinu?
 2. Da, jer će bez upisa u novu akademsku godinu izgubiti status studenta.
 1. Koliko ECTS bodova trebam ostvariti da bih upisao višu nastavnu godinu prijediplomskog ili diplomskog studija?
 2. Student koji ostvari 42 ili više ECTS bodova iz kolegija 1. nastavne godine stječe pravo na upis u 2. nastavnu godinu studija i na upis svih kolegija iz 2. nastavne godine studija za koje je stekao preduvjete. Student ima obavezu ponovo upisati sve nepoložene kolegije 1. nastavne godine te kolegije 2. nastavne godine studija za koje je stekao preduvjet, uz uvjet da zbroj ponovno upisanih i novoupisanih kolegija u semestru ne može biti veći od 32 ECTS boda.
 3. Student koji ostvari 102 i više ECTS bodova, od čega 60 ECTS bodova iz kolegija 1. nastavne godine studija i 42 ili više ECTS bodova iz kolegija 2. nastavne godine studija, stječe pravo na upis u 3. nastavnu godinu studija i upis svih kolegija iz 3. nastavne godine studija za koje je stekao preduvjete. Student ne može upisati 3. nastavnu godinu prijediplomskog studija ako nije položio sve predmete iz 1. nastavne godine studija. Student ima obavezu ponovo upisati sve nepoložene kolegije 2. nastavne godine te kolegije 3. nastavne godina studija za koje je stekao preduvjete, uz uvjet da zbroj ponovno upisanih i novoupisanih kolegija u semestru ne može biti veći od 32 ECTS boda.
 1. Je li moguće birati izborne predmete s liste obveznih i/ili izbornih predmeta drugih studija?
 2. Ne, od akademske godine 2023./2024. izborni predmeti biraju se samo s lista izbornih predmeta pojedinih semestara onog studijskog programa kojeg student upisuje/pohađa. Pregled ponuđenih izbornih predmeta po semestrima i studijima dostupan je u sustavu FESB Nastava.
 1. Koliko puta se može ponovno upisivati određeni kolegij?
 2. Prema Odluci o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2023./2024., koju je donio Senat Sveučilišta u Splitu, studentima se dopušta upis nepoloženog kolegija po treći put, uz plaćanje pune participacije, dok se studentima koji su već tri ili više puta upisivali neki kolegij, a nisu ga položili, dopušta ponovni upis nepoloženog kolegija, uz plaćanje 150 % pune participacije.
 1. Prilikom upisa prošle akademske godine koristio sam mogućnost trećeg upisa jednog kolegija, mogu li tu mogućnost ponovno koristiti pri upisu nove akademske godine za druge kolegije?
 2. Da, prema Odluci o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2023./2024., studentima se dopušta upis nepoloženog kolegija po treći put, uz plaćanje pune participacije, neovisno o tome jesu li spomenutu mogućnost već koristili u tijekom ranijih akademskih godina.
 1. Kako se naplaćuje participacija u troškovima studija prema broju ostvarenih ECTS bodova?
 2. Ako je student u prethodnoj akademskoj godini ostvario 55 ili više ECTS bodova, ne plaća participaciju u troškovima studija; ukoliko je ostvario manje od 30 ECTS bodova plaća punu participaciju u iznosu od 1061,78 EUR, a ako je ostvario od 30 do 54 ECTS boda plaća razmjerni dio participacije prema formuli (60 – broj_ostvarenih_ECTS_bodova) * (1061,78 / 60).
 3. Iznimke su:
  • studenti iz sustava alternativne skrbi, koji su oslobođeni plaćanja participacije;
  • studenti koji ponovno upisuju SAMO završni ili diplomski rad, bez obzira na duljinu studiranja ili broj ponavljanja, koji plaćaju 1/10 pune participacije;
  • studenti koji nisu završili studij u razdoblju koje je najviše godinu dana dulje od propisanog trajanja studija, ne računajući godine provedene u mirovanju, koji plaćaju punu participaciju;
  • studenti koji po treći put upisuju jedan ili više nepoloženih predmeta, koji plaćaju punu participaciju; te
  • studenti koji po četvrti put upisuju jedan ili više nepoloženih predmeta, koji plaćaju 150 % pune participacije.
 1. U tekućoj akademskoj godini sam po prvi put upisao 1. semestar sveučilišnog prijediplomskog studija Strojarstvo te sam položio sve kolegije, izuzev kolegija Matematika 1 i Materijali 1. Što ću moći upisati prilikom upisa u zimski semestar nove akademske godine?
 2. Prilikom upisa u višu godinu studija, student će automatski biti upisani nepoloženi kolegiji iz 1. semestra. Budući da kolegiji Matematika 1 i Materijali 1 zajedno nose 13 ECTS bodova, student će iz viših semestara moći upisati najviše do 19 ECTS bodova. Prema pravilima upisa, student će iz 3. semestra trebati obvezno upisati kolegije Termodinamika 1 i Mehanika materijala 2 (uz uvjet da je položio kolegij Mehanika materijala 1 iz 2. semestra), budući da nije stekao preduvjete za upis ostalih kolegija. S obzirom da će upisom ovih kolegija, zadovoljiti donju graničnu vrijednost ECTS bodova za upis semestra, moći će odlučiti želi li – pored navedenih kolegija – još upisati i kolegij Elektrotehnika i elektronika iz 5. semestra.

5. Tijekom studiranja

 1. Kako mogu dobiti potvrdu o statusu studenta?
 2. Od uvođenja ISVU sustava, studentima se nudi mogućnost preuzimanja potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda). Dostupne su sljedeće vrste potvrda koje su ovjerene e-pečatom:
  • Potvrda o upisu
  • Potvrda o upisu s prijepisom ocjena
  • Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu
  • Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu
 3. E-potvrde se izdaju bez svrhe te se mogu višestruko koristiti. Zahtjev za izdavanje e-potvrde moguće je uputiti u bilo koje vrijeme putem modula Studomat, a generirane e-potvrde se dostavljaju automatski iz sustava na službene fakultetske adrese e-pošte (@fesb.hr). Mjesečno je moguće zatražiti do 5 potvrda od svake od navedenih vrsta. Detaljnije upute o načinu preuzimanja e-potvrda nalaze se na sljedećoj poveznici.
 4. Potvrdu o statusu studenta (bez prijepisa ocjena) moguće je preuzeti i iz sustava e-Građani, u rubrici Odgoj i obrazovanje. Autentikacija korisnika u tom sustavu oslanja se na Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS), a za pristup uslugama ponuđenim unutar sustava studenti kao vjerodajnicu (sredstvo prijave u sustav) mogu koristiti svoj elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr.
 5. Sve ostale vrste potvrda za posebne namjene, koje nije moguće dobiti putem modula Studomat, studenti mogu zatražiti u Studentskoj službi, dolaskom na šalter koji je otvoren svakog radnog dana, u vremenu od 10.00 do 14.00 sati, ili slanjem upita na adresu elektroničke pošte studentskoj službi, odnosno osobi koja je zadužena za studentov studijski program.
 1. Mogu li prijaviti/odjaviti ispit nakon isteka roka za prijavu/odjavu?
 2. Nažalost, naknadna prijava ili odjava ispita, izvan predviđenih rokova, nije moguća. Studenti koji putem modula Studomat ne prijave izlazak na ispit na određenom ispitnom roku, istome ne smiju pristupiti!.
 1. Što trebam učiniti ako sam položio ispit, a ocjena nije vidljiva u modulu Studomat ili je unesena pogrešna ocjena?
 2. Ukoliko ste položili ispit, a ni nakon četrnaest dana od objave rezultata ispita, ocjena još nije vidljiva u modulu Studomat ili je unesena pogrešna ocjena, trebate se javiti nositelju kolegija kako bi vam upisao/ispravio ocjenu u ISVU sustavu.
 1. Koliko puta se može izaći na ispit iz određenog kolegija u jednoj akademskoj godini?
 2. Prema važećem Pravilniku o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, student ima pravo ispit iz jednog nastavnog predmeta polagati najviše četiri puta tijekom jedne akademske godine.
 1. Koliko dugo se može studirati?
 2. Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), student je obvezan završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija, ne računajući godine provedene u mirovanju.
 1. Kako mogu promijeniti grupu za predavanja, auditorne, laboratorijske ili konstrukcijske vježbe?
 2. Promjena grupa moguća je jedino po načelu “jedan-na-jedan”, na način da se u željenoj grupi, u koju se student želi prebaciti, pronađe student/studentica koji su voljni pristati na zamjenu. O zamjeni grupa student je dužan obavijestiti nositelja kolegija i nastavnika koji izvodi određeni oblik nastave.
 1. U kojim slučajevima i na koji način mogu tražiti mirovanje studentskih obveza?
 2. Student ima pravo na mirovanje obveza u akademskoj godini:
  • za vrijeme trudnoće;
  • do godine dana starosti djeteta;
  • u slučaju bolesti koja ga sprječava u obavljanju njegovih studentskih obaveza u razdoblju duljem od tri mjeseca; te
  • u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Fakulteta.
 3. Kako bi ostvario pravo na mirovanje, student je dužan najkasnije 15 dana od njihovog nastanka, Studentskoj službi prijaviti okolnosti koje ga sprječavaju u obavljanju njegovih studentskih obveza i dostaviti potvrdu o privremenoj nesposobnosti. Studentu, koji za vrijeme spriječenosti koja je osnova za odobrenje prava mirovanja obveza u bilo kojem obliku sudjeluje u nastavnim procesima, mirovanje nije moguće odobriti!
 4. Pravo na mirovanje obveza student stječe temeljem rješenja Fakulteta, koje se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom. Zahtjev se podnosi putem službe protokola Fakulteta najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka spriječenosti. Ako se mirovanje traži iz zdravstvenih razloga, pored odgovarajuće medicinske dokumentacije, uz zahtjev za mirovanje potrebno je priložiti i liječničku svjedodžbu izdanu od strane nadležne liječnice Fakulteta, jer ona ima ulogu nepristranog medicinskog stručnjaka koji provjerava i potvrđuje legitimnost zahtjeva.

6. Završni i diplomski radovi

 1. Postoji li mogućnost promjene dodijeljenog mentora?
 2. Iznimno, najkasnije do početka ljetnog semestra, student od Odbora za završni/diplomski rad može zatražiti promjenu dodijeljenog mu mentora. Zahtjev za promjenu mentora podnosi se u pisanom obliku, putem obrasca molbe – kojeg je moguće pronaći ovdje – koji se dostavlja ili osobno na službu protokola Fakulteta (soba A 210) ili se šalje putem elektroničke pošte na adresu protokol@fesb.hr. Zahtjev treba biti detaljno obrazložen te ga, u znak suglasnosti, treba supotpisati mentor kod kojeg student želi prijeći.
 1. Mogu li se završni/diplomski radovi braniti izvan ispitnih rokova?
 2. Studenti koji u tekućoj akademskoj godini ponovno upisuju završni ili diplomski rad – pod uvjetom da nisu promijenili postojećeg mentora te da su ispunili sve ostale obveze propisane studijskim programom – mogu u bilo kojem trenutku, izvan redovitih termina, putem službe protokola Fakulteta uputiti pisanu zamolbu da im se odobri prijevremena obrana završnog ili diplomskog rada. Molbu je potrebno podnijeti najkasnije deset (10) dana prije planiranog termina obrane te ju mora supotpisati mentor, koji time potvrđuje da je s njom suglasan.
 3. Nakon što molba bude riješena, mentoru će biti omogućeno da u sustav FESB Završni/Diplomski radovi unese sve potrebne podatke za pokretanje postupka obrane.
 1. Koji je krajnji rok za predaju završnog/diplomskog rada, ako ga se želi braniti u tekućoj akademskoj godini?
 2. Svi završni i diplomski radovi trebaju biti prijavljeni za obranu putem sustava FESB Završni/Diplomski radovi i poslani na provjeru Studentskoj službi najkasnije tri (3) dana prije završetka jesenskih ispitnih rokova. Budući da, ukoliko je izrada rada pozitivno ocijenjena, prijavu obrane obavlja mentor, svaki student dužan se kod dodijeljenog mu mentora/mentorice raspitati do kojeg datuma mu/joj treba na provjeru poslati završnu, cjelovitu inačicu svog završnog/diplomskog rada, želi li ga braniti u tekućoj akademskoj godini.
 1. Što trebam napraviti nakon obrane završnog/diplomskog rada?
 2. U roku od najviše osam (8) dana nakon obrane završnog/diplomskog rada, nakon što putem modula Studomat vidi da mu je ocjena završnog rada upisana u ISVU sustav, student treba doći na šalter Studentske službe, kako bi preuzeo potvrdu o završetku studija i stečenom zvanju.
 1. Gubim li nakon završetka studija odmah sva studentska prava?
 2. Nakon obrane završnog/diplomskog rada i završetka studija, student gubi pravo na pokriće troškova prehrane. Prema Zakonu o studentskom radu (NN 16/20) osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos, može ostvarivati prava na temelju spomenutog Zakona najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija. Nadalje, prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (NN 33/23) redoviti studenti visokih učilišta stariji od 18 godina života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, odnosno koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u drugoj državi članici koji u Republici Hrvatskoj imaju boravište, status osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja mogu koristiti do završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje.

7. Ostala pitanja

 1. Koji je postupak ispisa s Fakulteta u slučaju kada sam izgubio/la studentska prava ili kada ne želim nastaviti studij na ovom Fakultetu?
 2. Prije pokretanja postupka ispisa, student je obvezan podmiriti sve financijske obveze prema Fakultetu i razdužiti knjige u knjižnici. Za ispis s Fakulteta, potrebno je ispuniti obrazac molbe, koji je moguće pronaći ovdje, i isti dostaviti osobno na službu protokola Fakulteta (soba A 210) ili ga poslati putem elektroničke pošte na adresu protokol@fesb.hr.
 3.  
 4. Dva radna dana nakon predaje molbe za ispis, student na šalteru Studentske službe treba preuzeti ispisnicu, prijepis ocjena i svoju upisnu dokumentaciju.
 5.  
 6. U slučaju da prelazite na neko drugo učilište, vodite računa da ne pokrećete postupak ispisa, sve dok Vam molba za prijelaz na drugom učilištu ne bude pozitivno riješena!
 1. Što trebam napraviti ako sam izgubio svoju studentsku iskaznicu ili se ista oštetila?
 2. U slučaju gubitka ili oštećenja studentske iskaznice, potrebno je – dolaskom na šalter Studentske službe ili slanjem poruke Studentskoj službi putem elektroničke pošte – uputiti zahtjev za izdavanjem nove iskaznice. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz o uplati troška izrade nove studentske iskaznice, u iznosu od 11,70 EUR. Podaci za plaćanje su:

  Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
  IBAN primatelja: HR2823600001102061001
  Poziv na broj: OIB
  Model: HR67
  Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, izdavanje nove studentske iskaznice

 3. Status izrade studentske iskaznice student može pratiti putem mrežne aplikacije issp.srce.hr.
 1. Što trebam napraviti ako promijenim prezime ili ime?
 2. Dolaskom na šalter Studentske službe ili slanjem poruke Studentskoj službi putem elektroničke pošte,  potrebno je dostaviti dokument kojim dokazujete promjenu prezimena/imena (rodni ili vjenčani list, preuzet iz sustava e-Građani). U slučaju promjene prezimena ili imena, student ujedno treba predati zahtjev za izdavanje nove studentske iskaznice radi promjene podataka koji se na njoj ispisuju.
 1. Što trebam napraviti ako promijenim adresu prebivališta?
 2. Prilikom promjene adrese prebivališta, student je dužan – dolaskom na šalter Studentske službe ili slanjem poruke Studentskoj službi putem elektroničke pošte – dostaviti novu potvrdu o prebivalištu ili preslik prednje i stražnje strane važeće osobne iskaznice, ako ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 1. Što trebam napraviti ako sam zaboravio lozinku u sustavu AAI@EduHr ili se račun blokirao jer nisam na vrijeme promijenio lozinku koju sam dobio?
 2. Ukoliko ne možete pristupiti svojem AAI računu, trebate se javiti voditelju Centra za informacijsku podršku Fakulteta, gosp. Zvonimiru Torbi, u sobi A224. Sa sobom obavezno ponesite osobnu ispravu i svoj OIB.
 1. Prilikom upisa u višu godinu studija platio sam upisninu i participaciju u troškovima, no sredinom listopada/početkom studenog putem elektroničke pošte dobio sam “račun” za njihovo plaćanje. Je li riječ o pogrešci?
 2. Fakultet je prema zakonu obvezan za svaku isporučenu uslugu pa tako i za uplatu participacije, troškova upisnine i sl. izdati račun koji se šalje putem elektroničke pošte. Studentima koji su spomenute troškove već u cijelosti podmirili prilikom upisa, poslani računi služe isključivo kao potvrda zaprimljene uplate!