Zdravlje studenata

Zdravlje studenata

Svi redoviti studenti upisani na Fakultet su i zdravstveno osigurani preko Fakulteta.

Tijekom studija studenti možete izabrati liječnika opće medicine, stomatologa i ginekologa u domovima zdravlja u mjestu studiranja, a ako zadržite izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta, tijekom studija u Splitu imate pravo samo na hitnu medicinsku pomoć.

Nadležna liječnica Fakulteta

Nadležna liječnica školske medicine koja skrbi o studenatima Fakulteta je Ina Utrobičić, dr. med., specijalistica školske medicine, čija se ordinacija nalazi u Bijankinijevoj ulici 13 u Splitu.

Podaci za kontakt:

E-mail: ina.utrobicic@nzjz-split.hr
Tel./Fax.: +385 (0)21 315 684
Mob.: +385 (0)99 251 7189

Nadležni školski liječnik provodi programe preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite redovitih studenata koji uključuju:

1. Sistematski pregled na prvoj godini
Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenoga stanja, uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Sistematski pregled sadrži uz fizikalni pregled (štitnjača, dojke, srce, lokomotorni sustav, vanjsko spolovilo muškaraca, oštrina vida, vid na boje, RR, TV, TT, ITM), zdravstvenu (osobnu i obiteljsku) i socijalnu anamnezu. Obavezni je dio sistematskoga pregleda anketa o navikama (prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, droge) i seksualnom ponašanju.

2. Pregled prije prijema u studentski dom
Pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Sastoji se od zdravstvene (osobne i obiteljske) i socijalne anamneze – ciljano na tuberkulozu i ostale zarazne bolesti i fizikalnog pregleda.

3. Timski rad sa studentima s posebnim potrebama za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture
Početkom svakog semestra suradnjom nadležnog liječnika fakulteta i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje se program tjelesne i zdravstvene kulture za studente sa zdravstvenim problemima.

4. Savjetovališni rad
Svrha savjetovališnoga rada jest pomoć studentima u rješavanju najznačajnijih i najčešćih problema vezano uz: prilagodbu na fakultet, probleme učenja, reproduktivnoga zdravlja (spolno prenosive bolesti, trudnoće i planiranje obitelji), kroničnih poremećaja zdravlja, zlouporabe psihoaktivnih droga i drugih oblika ovisnosti.

5. Posebni programi praćenja studenata sa zdravstvenim rizicima, rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja

6. Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata
• u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza;
• za smještaj u jednokrevetnoj sobi u studentskom domu iz zdravstvenih razloga.

7. Zdravstveni odgoj
Provodi se integrirano uz sistematske preglede i probire ili kao zasebna aktivnost. Metode rada su: predavanja, rad u malim skupinama, individualni rad i tribine.

Psihološko savjetovanje

Ako imate bilo kakve poteškoće vezano za učenje i ponašanje, možete se javiti za savjetovanje i pomoć:
1. Nadležnoj liječnici školske medicine svaki dan kroz jutro na broj telefona: +385 (0)21 315 684 ili na adresu elektroničke pošte: skolska@nzjz-split.hr,
2. Centru za psihološko savjetovanje Sveučilišta u Splitu

Studenti s invaliditetom

Fakultet osigurava pristup studijima i svim studentskim pravima studentima s priznatim status om studenta s invaliditetom te im pomaže u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti. Za potrebe pružanja stručne pomoći studentima s invaliditetom u vezi sa studiranjem te zadovoljavanja obrazovnih i socijalno-psiholoških potreba ovih studenata zadužen je Povjerenik za studente s invaliditetom kojem se možete obratiti za sva eventualna pitanja.

Povjerenik za studente s invaliditetom:
Renata Šimunović Romac
A127
Renata.Simunovic.Romac@fesb.hr
+385 (21) 305787

Sva pitanja u svezi studenata s invaliditetom uređena su Pravilnikom o studiranju studenata s invaliditetom na Sveučilištu u Splitu, a Sveučilište u Splitu ima ustrojeno i savjetovalište za studente s invaliditetom.

Osiguranje studenata od posljedica nesretnog slučaja

Tijekom studiranja svi redoviti studenti su osigurani od posljedica nesretnog slučaja, a policu osiguranja i prateću dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici.