Zaštita dostojanstva
Zaštita dostojanstva

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje kontinuirano teži stvaranju radnog okruženja koje omogućuje visoka akademska postignuća studenata i profesionalni razvoj svih djelatnika. Nastojimo poticati akademsku izvrsnost i izgradnju ugodnog, prihvaćajućeg i kolegijalnog ozračja za sve koji borave na našem Fakultetu.

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje odlučno se suprotstavlja svakom obliku diskriminacije, uznemiravanja, spolnog uznemiravanja, nasilja ili odmazde među zaposlenicima i studentima te se zalaže za inkluzivnost svih bez obzira na rasu, dob, spol, vjeroispovijest, nacionalnu i etičku pripadnost, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, bračni status, invaliditet i sl.

Razlike su dobrodošle i čine našu akademsku zajednicu bogatijom.

Promičemo i zalažemo se za suradnje, brižne i profesionalne odnose, transparentnost, timski rad, poštenje i poštovanje, kulturu akademskog dijaloga, izbjegavanje nanošenja štete, suradnju s lokalnom zajednicom, osjetljivost na potrebite, čuvanje okoliša. Upravo stoga želimo prevenirati moguće neželjene pojave kao što su: diskriminacija, uznemiravanje, spolno uznemiravanje, nametljivo ponašanje, zlostavljanje.

Sveučilište u Splitu na sjednici je Senata 30. travnja 2021. godine donijelo Politiku protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u Splitu i Protokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije,  uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

  • Svatko ima pravo na dostojanstven život, neometani razvoj i učenje.
  • Nitko nema pravo ugrožavati drugoga da bi zadovoljio svoje potrebe (bez obzira na svoj položaj, godine, ugled u društvu..).
  • Svi imamo obavezu biti odgovorni.

 

ŠTO ŽELIMO?

Želimo

poštovanje
prihvaćanje
inkluziju
uvažavanje

ŠTO NE ŽELIMO?

Ne želimo

diskriminaciju
isključivanje
nametljivo ponašanje
uznemiravanje

Dobro je znati

Diskriminacija je ponašanje kojim se zaposlenik ili student izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugog zaposlenika ili studenta na temelju rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog li socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za zaposlenika ili studenta.

Spolno uznemiravanje je poseban oblik uznemiravanja koji se očituje u svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a posebice ako stvara zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće, omalovažavajuće ili uvredljivo okruženje za zaposlenika ili studenta. Obuhvaća neželjena seksualna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir te time osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj i izazivaju osjećaj srama. U većini slučajeva se radi o ponovljenim ponašanjima koja se javljaju kroz dulje vremensko razdoblje i za koje žrtva ne može naći sustavno rješenje. Najčešći oblici su neželjene seksualne primjedbe i verbalni prijedlozi, neprikladna pažnja, fizički dodiri, seksističke, uvredljive i diskriminirajuće primjedbe i šale, širenje seksualnih glasina o osobi i drugo.

Zaštita dostojanstva zaposlenika označava zaštitu zaposlenika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. Takvo ponašanje uključuje, primjerice, uvrede, prijetnje, omalovažavanje, namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, izostanak komunikacije sa zaposlenikom, dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka, uskrata radnih zadataka, dodjeljivanje ponižavajućih radnih zadataka, ismijavanje žrtve, stalno kritiziranje rada zaposlenika i drugo.

Nasiljem se smatra svaki čin fizičke ili psihičke prinude s ciljem nanošenje nekog oblika tjelesne ili duševne patnje drugoj osobi, ili uspostave kontrole ili moći nad drugom osobom.

Ovdje smo da bismo vas podržali
Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

Član: izv. prof. dr. sc. Ivan Tolj

Zamjenik: doc. dr. sc. Ivan Pivac

Članica: prof. dr. sc. Linda Vicković

Zamjenica: doc. dr. sc. Branka Bužančić Primirac

Članica: doc. dr. sc. Ivančica Mirošević

Zamjenica: doc. dr. sc. Maja Braović

Studentski predstavnici:

Lucija Jurković
Domagoj Šakota

 

Ako ste doživjeli diskriminaciju, uznemiravanje ili spolno uznemiravanje, možete se obratiti Povjerenstvu za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja ili podnijeti prijavu na povjerenstvozastitauznemiravanje@fesb.hr