ljetni rok

Upis u prvu godinu stručnog prijediplomskog studija

Ako se želite što ranije uključiti u radni proces, naši stručni studiji su rješenje za vas. Upisivanjem stručnog studija krećete na put stjecanja titule prvostupnika, a naši studiji osposobit će vas za neposredno uključivanje u radni proces. Kojim koracima i kako se upisati na stručni studij možete pogledati u nastavku. Računajte da upis stručnog studija prati isti proces kao i upis sveučilišnog prijediplomskog studija, uz jednu važnu napomenu – upisne kvote su manje na stručnom studiju.

Upis na više godine

Studenti FESB-a više godine stručnog prijediplomskog studija upisuju koristeći modul Studomat.

ljetni rok

Upis u prvu godinu stručnog prijediplomskog studija

Ako se želite što ranije uključiti u radni proces, naši stručni studiji su rješenje za vas. Upisivanjem stručnog studija krećete na put stjecanja titule prvostupnika, a naši studiji osposobit će vas za neposredno uključivanje u radni proces. Kojim koracima i kako se upisati na stručni studij možete pogledati u nastavku. Računajte da upis stručnog studija prati isti proces kao i upis sveučilišnog prijediplomskog studija, uz jednu važnu napomenu – upisne kvote su manje na stručnom studiju.

Upis na više godine

Studenti FESB-a više godine stručnog prijediplomskog studija upisuju koristeći modul Studomat.

Koraci za upis prve godine stručnog prijediplomskog studija

1. Prijavi se na 'Postani student'

 1. Prijavi se u sustav Postani student
 2. Odaberi studijske programe koje želiš upisati
 3. Položi državnu maturu s predmetima koji se boduju za upis na FESB
 4. Ostvari dobar plasman na rang listi
 5. Potvrdi upis na FESB

BROJ UPISNIH MJESTA I UVJETI UPISA:

ELEKTROTEHNIKA   40 + 2* + 2**
RAČUNARSTVO   40 + 2* + 2**
STROJARSTVO   30
BRODOGRADNJA   12

* – upisna kvota za hrvatske iseljenike
** – upisna kvota za državljane izvan EU

NAPOMENE

Na natječaj za upis sveučilišnog prijediplomskog ili stručnog prijediplomskog studija Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje mogu se prijaviti pristupnici koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu i uspješno položenu državnu maturu. Rang lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici. Bodovi se mogu ostvarivati u sljedećim kategorijama:

 1. na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi;
 2. na temelju rezultata na ispitima državne mature;
 3. na temelju dodatnih učenikovih postignuća

Broj bodova koje kandidat ostvaruje na pojedinim elementima iz kategorija a) i b) računa se prema sljedećoj formuli:

Ukupni broj bodova na svim studijskim programima ograničen je na 1000.

a) Uspjeh u srednjoj školi

Na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi prijavljeni pristupnici mogu ostvariti najviše 40% ukupnog broja bodova, odnosno najviše 400 bodova. Broj bodova koje kandidat ostvaruje na temelju uspjeha u srednjoj školi računa se tako da se u gornjoj formuli kao „Postignuti rezultat“ uvrsti prosjek ocjena iz svih predmeta tijekom četverogodišnjeg školovanja. U nazivnik se kao „Najveći mogući rezultat“ uvrsti 5,0 jer je to najveći mogući prosjek ocjena.

b) Ispiti na državnoj maturi

Na temelju rezultata ostvarenih na ispitima državne mature prijavljeni pristupnici mogu sve zajedno ostvariti najviše 60% ukupnog broja bodova, odnosno najviše 600 bodova. Predmeti relevantni za bodovanje pri sastavljanju upisnih rang lista utvrđeni su u ovisnosti o vrsti studija kojeg pristupnik želi upisati. Pored predmeta relevantnih za bodovanje, neovisno o vrsti studija, nužno je položiti i ispite državne mature iz Hrvatskog jezika te Engleskog jezika na osnovnoj razini.

Broj bodova koje kandidat ostvaruje na temelju rezultata ispita državne mature računa se tako da se u gornjoj formuli kao „Postignuti rezultat“ uvrsti postotak riješenosti testa na dotičnom ispitu. „Najveći mogući broj bodova po elementu“ koji se može dobiti za pojedini predmet, u ovisnosti o odabranom studijskom programu, naveden je u tablici danoj u nastavku.

Kada uz neki predmet u gornjoj tablici piše u zagradi „viša razina“ (oznaka A), to znači da je uvjet za upis na naznačeni studij taj da dotični predmet bude položen na višoj razini. Pristupnik koji nije položio taj predmet na višoj razini nema pravo upisa na naznačeni studijski program, bez obzira na možebitne druge ostvarene uspjehe. „Najveći mogući rezultat“ u formuli za izračunavanje ostvarenog broja bodova u tom je slučaju 100.

Ako uz naziv predmeta u zagradi stoji „osnovna razina“ (oznaka B), kao valjani uvjeti za upis na naznačeni studijski program prihvaćaju se obje razine, pri čemu se za položenu višu razinu predmeta dodjeljuje 1,6 puta veći broj bodova nego kod položene osnovne razine, uz isti postotak riješenosti testa. U potonjem slučaju, „Najveći mogući rezultat“ u formuli za izračunavanje ostvarenog broja bodova je 160.

Predmeti uz čiji naziv u gornjoj tablici stoji zvjezdica (*) predstavljaju nužne uvjete za upis na naznačeni studijski program. Pristupnici koji nisu položili neki od tih predmete nemaju pravo upisa na naznačeni studijski program, bez obzira na broj bodova koje ostvaruju na drugim predmetima i/ili uspjehu u srednjoj školi. Ako se uz naziv predmeta ne pojavljuje posebna oznaka zvjezdicom (*) to znači da dotični predmet nije uvjet za upis na naznačeni studij. Pristupnici koji nisu položili taj predmet mogu pristupiti rangiranju za upis na studij, ali ne ostvaruju bodove iz tog predmeta.

c) Dodatna učenička postignuća

Pristupnici stječu pravo izravnog upisa na studij ukoliko su, uz položenu državnu maturu,  tijekom srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili županijskom natjecanju iz Matematike, Fizike ili Informatike (kategorije: Primjena algoritama i Razvoj softvera). Izvornik potvrde/diplome/svjedodžbe o postignutom uspjehu potrebno je, najkasnije do 30. lipnja 2024. godine, zemaljskom poštom dostaviti prodekanu za studente i kvalitetu (na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom “za prodekana za nastavu – upis I. godine prijediplomskog studija” ili je dostaviti na šalter Studentske službe Fakulteta), pri čemu je u popratnoj poruci obvezno navesti puni naziv studijskog programa kojeg se želi upisati.

Provođenje ispita državne mature, objava rezultata, potvrda liste prioriteta te objava konačnih rang lista za upise na studijske programe odvijat će se sukladno kalendaru aktivnosti Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odnosno Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

2. Plati upisninu i školarinu

Upisnina

Svi studenti koji upisuju prvu godinu prijediplomskog studija dužni su platiti upisninu koja iznosi 53,09 €. Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINA-i, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva, a podaci za uplatu su:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 1-OIB-2024
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, upisnina za ak. god. 2024./2025.

Školarina

Pristupnici koji su u redovitom statusu već studirali na nekom drugom studijskom programu iste razine, koji se izvodi na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, imaju pravo jednom promjeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti, pod uvjetom da su u zadnjoj akademskoj godini studiranja na prethodnom studiju ostvarili najmanje 55 ECTS bodova, a nisu stekli kvalifikaciju iste razine. U protivnom, dužni su – pored troškova upisnine – platiti i punu participaciju u troškovima studija, u iznosu od 1.061,78 €. Ukoliko u akademskoj godini 2024./2025. na upisanom studiju ostvare 55 ili više ECTS bodova, pristupnici kojima je novoupisani studij prva promjena studija iste razine, prilikom upisa u akademsku godinu 2025./2026. moći će ponovno ostvariti pravo na subvenciju školarine.

Pristupnici koji su u redovitom statusu već studirali na dva ili više drugih studijskih programa iste razine koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su ranije završili studij iste razine, nemaju pravo na subvenciju školarine iz državnog proračuna te su svake godine do kraja studija prilikom upisa obvezni platiti punu participaciju u troškovima studija, u iznosu od 1.061,78 €.

Prilikom uplate participacije u troškovima studija, na uplatnici je obvezno navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 77-OIB-2024
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, participacija u troškovima studija za ak. god. 2024./2025.

3. Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju

Kako biste ubrzali postupak ispunjavanja zahtjeva za upis, savjetujemo da unaprijed pripremite sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

 1. fotografija studenta
 1. Fotografija je potrebna za izradu studentske iskaznice, službene isprave studenata u Republici Hrvatskoj. Fotografija treba biti 300 piksela široka i 300 piksela visoka. Osoba treba biti fotografirana od ramena naviše, ispred bijele ili svjetlosive pozadine. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete). Prilikom izrade fotografije obvezno slijedite Upute za izradu fotografije za e-dokumente, osim po pitanju dimenzija fotografije koje, kao što je istaknuto, moraju iznositi 300 piksela po visini i 300 piksela po širini. Fotografija se predaje u .JPG formatu.
 1. preslik prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 1. Preslik je potreban za utvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva za upis, a predaje se u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati troškova upisnine
 1. Preslik potvrde o uplati troškova upisnine moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati participacije u troškovima studija (ako je potrebno)
 1. Preslik potvrde o uplati troškova participacije u troškovima studija moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. rodni list (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Rodni list potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do rodnog lista putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. domovnica (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Domovnicu je potrebno preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do domovnice putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. potvrda o prebivalištu (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Potvrdu o prebivalištu potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do potvrde o prebivalištu putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.

4. Ispuni online zahtjev za upis

Online upis u I. godinu prijediplomskog studija započet će u četvrtak, 18. srpnja 2024. godine kada će svi maturanti, koji su putem sustava Postani student ostvarili pravo upisa na FESB-ove prijediplomske studijske programe, putem SMS-a dobiti inicijalnu poruku dobrodošlice, s kojom otvarate poveznicu i potvrđujete upis. Potvrda upisa se može izvršiti do petka, 19. srpnja 2024. do 11:00 sati.

Kada potvrdite namjeru upisa, studentska služba započinje sa postupkom upisa koji može potrajati i do 26. srpnja 2024.

Tijekom tog razdoblja će vam putem SMS-a biti poslani inicijalno korisničko ime i lozinka, koju možete izmijeniti na stranici https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/.

Nakon što dobijete pristupne podatke, odlazite na stranicu https://student.fesb.unist.hr, gdje se prijavljujete u aplikaciju za upise te prilažete svu potrebnu dokumentaciju iz koraka 3 (Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju). Detaljnije upute za korištenje aplikacije se nalaze na poveznici.

Kada Vaš upis na FESB bude završen, dobiti će te SMS poruku da je isti u potpunosti završen.

Napomena: Ako Vam je potrebna potvrda za studentski dom (da ste upisali deficitarni studij), javite se e-mailom na upisi@fesb.hr kako bismo vam potvrdu mogli pripremiti na vrijeme. Obavezno navedite ime, prezime, OIB i naziv studijskog programa kojeg namjeravate upisati.


Kandidati koji su prethodno već studirali na nekom od studija, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 20. rujna 2024. godine dostaviti i ispisnicu s visokog učilišta na kojemu su do tada studirali.

Kandidati koji su ostvarili pravo prednosti u smislu upisa na studij studenata u redovitom i izvanrednom statusu, izvan odobrene upisne kvote pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 27. rujna 2024. godine dostaviti i potvrdu nadležne institucije.

5. Pričekaj obavijest o uspješnom završetku upisa

Nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij, kandidati će putem elektroničke pošte unutar 3 – 5 radnih dana dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.

Kandidati koji ne obave postupak upisa unutar naznačenih rokova i/ili ne ispoštuju u cijelosti proceduru upisa gube pravo upisa!

Koraci za upis prve godine stručnog prijediplomskog studija

1. Prijavi se na 'Postani student'

 1. Prijavi se u sustav Postani student
 2. Odaberi studijske programe koje želiš upisati
 3. Položi državnu maturu s predmetima koji se boduju za upis na FESB
 4. Ostvari dobar plasman na rang listi
 5. Potvrdi upis na FESB

BROJ UPISNIH MJESTA I UVJETI UPISA:

ELEKTROTEHNIKA   40 + 2* + 2**
RAČUNARSTVO   40 + 2* + 2**
STROJARSTVO   30
BRODOGRADNJA   12

* – upisna kvota za hrvatske iseljenike
** – upisna kvota za državljane izvan EU

NAPOMENE

Na natječaj za upis sveučilišnog prijediplomskog ili stručnog prijediplomskog studija Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje mogu se prijaviti pristupnici koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu i uspješno položenu državnu maturu. Rang lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici. Bodovi se mogu ostvarivati u sljedećim kategorijama:

 1. na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi;
 2. na temelju rezultata na ispitima državne mature;
 3. na temelju dodatnih učenikovih postignuća

Broj bodova koje kandidat ostvaruje na pojedinim elementima iz kategorija a) i b) računa se prema sljedećoj formuli:

Ukupni broj bodova na svim studijskim programima ograničen je na 1000.

a) Uspjeh u srednjoj školi

Na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi prijavljeni pristupnici mogu ostvariti najviše 40% ukupnog broja bodova, odnosno najviše 400 bodova. Broj bodova koje kandidat ostvaruje na temelju uspjeha u srednjoj školi računa se tako da se u gornjoj formuli kao „Postignuti rezultat“ uvrsti prosjek ocjena iz svih predmeta tijekom četverogodišnjeg školovanja. U nazivnik se kao „Najveći mogući rezultat“ uvrsti 5,0 jer je to najveći mogući prosjek ocjena.

b) Ispiti na državnoj maturi

Na temelju rezultata ostvarenih na ispitima državne mature prijavljeni pristupnici mogu sve zajedno ostvariti najviše 60% ukupnog broja bodova, odnosno najviše 600 bodova. Predmeti relevantni za bodovanje pri sastavljanju upisnih rang lista utvrđeni su u ovisnosti o vrsti studija kojeg pristupnik želi upisati. Pored predmeta relevantnih za bodovanje, neovisno o vrsti studija, nužno je položiti i ispite državne mature iz Hrvatskog jezika te Engleskog jezika na osnovnoj razini.

Broj bodova koje kandidat ostvaruje na temelju rezultata ispita državne mature računa se tako da se u gornjoj formuli kao „Postignuti rezultat“ uvrsti postotak riješenosti testa na dotičnom ispitu. „Najveći mogući broj bodova po elementu“ koji se može dobiti za pojedini predmet, u ovisnosti o odabranom studijskom programu, naveden je u tablici danoj u nastavku.

Kada uz neki predmet u gornjoj tablici piše u zagradi „viša razina“ (oznaka A), to znači da je uvjet za upis na naznačeni studij taj da dotični predmet bude položen na višoj razini. Pristupnik koji nije položio taj predmet na višoj razini nema pravo upisa na naznačeni studijski program, bez obzira na možebitne druge ostvarene uspjehe. „Najveći mogući rezultat“ u formuli za izračunavanje ostvarenog broja bodova u tom je slučaju 100.

Ako uz naziv predmeta u zagradi stoji „osnovna razina“ (oznaka B), kao valjani uvjeti za upis na naznačeni studijski program prihvaćaju se obje razine, pri čemu se za položenu višu razinu predmeta dodjeljuje 1,6 puta veći broj bodova nego kod položene osnovne razine, uz isti postotak riješenosti testa. U potonjem slučaju, „Najveći mogući rezultat“ u formuli za izračunavanje ostvarenog broja bodova je 160.

Predmeti uz čiji naziv u gornjoj tablici stoji zvjezdica (*) predstavljaju nužne uvjete za upis na naznačeni studijski program. Pristupnici koji nisu položili neki od tih predmete nemaju pravo upisa na naznačeni studijski program, bez obzira na broj bodova koje ostvaruju na drugim predmetima i/ili uspjehu u srednjoj školi. Ako se uz naziv predmeta ne pojavljuje posebna oznaka zvjezdicom (*) to znači da dotični predmet nije uvjet za upis na naznačeni studij. Pristupnici koji nisu položili taj predmet mogu pristupiti rangiranju za upis na studij, ali ne ostvaruju bodove iz tog predmeta.

c) Dodatna učenička postignuća

Pristupnici stječu pravo izravnog upisa na studij ukoliko su, uz položenu državnu maturu,  tijekom srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili županijskom natjecanju iz Matematike, Fizike ili Informatike (kategorije: Primjena algoritama i Razvoj softvera). Izvornik potvrde/diplome/svjedodžbe o postignutom uspjehu potrebno je, najkasnije do 30. lipnja 2024. godine, zemaljskom poštom dostaviti prodekanu za studente i kvalitetu (na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom “za prodekana za nastavu – upis I. godine prijediplomskog studija” ili je dostaviti na šalter Studentske službe Fakulteta), pri čemu je u popratnoj poruci obvezno navesti puni naziv studijskog programa kojeg se želi upisati.

Provođenje ispita državne mature, objava rezultata, potvrda liste prioriteta te objava konačnih rang lista za upise na studijske programe odvijat će se sukladno kalendaru aktivnosti Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odnosno Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

2. Plati upisninu i školarinu

Upisnina

Svi studenti koji upisuju prvu godinu prijediplomskog studija dužni su platiti upisninu koja iznosi 53,09 €. Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINA-i, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva, a podaci za uplatu su:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 1-OIB-2024
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, upisnina za ak. god. 2024./2025.

Školarina

Pristupnici koji su u redovitom statusu već studirali na nekom drugom studijskom programu iste razine, koji se izvodi na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, imaju pravo jednom promjeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti, pod uvjetom da su u zadnjoj akademskoj godini studiranja na prethodnom studiju ostvarili najmanje 55 ECTS bodova, a nisu stekli kvalifikaciju iste razine. U protivnom, dužni su – pored troškova upisnine – platiti i punu participaciju u troškovima studija, u iznosu od 1.061,78 €. Ukoliko u akademskoj godini 2024./2025. na upisanom studiju ostvare 55 ili više ECTS bodova, pristupnici kojima je novoupisani studij prva promjena studija iste razine, prilikom upisa u akademsku godinu 2025./2026. moći će ponovno ostvariti pravo na subvenciju školarine.

Pristupnici koji su u redovitom statusu već studirali na dva ili više drugih studijskih programa iste razine koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su ranije završili studij iste razine, nemaju pravo na subvenciju školarine iz državnog proračuna te su svake godine do kraja studija prilikom upisa obvezni platiti punu participaciju u troškovima studija, u iznosu od 1.061,78 €.

Prilikom uplate participacije u troškovima studija, na uplatnici je obvezno navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 77-OIB-2024
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, participacija u troškovima studija za ak. god. 2024./2025.

3. Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju

Kako biste ubrzali postupak ispunjavanja zahtjeva za upis, savjetujemo da unaprijed pripremite sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

 1. fotografija studenta
 1. Fotografija je potrebna za izradu studentske iskaznice, službene isprave studenata u Republici Hrvatskoj. Fotografija treba biti 300 piksela široka i 300 piksela visoka. Osoba treba biti fotografirana od ramena naviše, ispred bijele ili svjetlosive pozadine. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete). Prilikom izrade fotografije obvezno slijedite Upute za izradu fotografije za e-dokumente, osim po pitanju dimenzija fotografije koje, kao što je istaknuto, moraju iznositi 300 piksela po visini i 300 piksela po širini. Fotografija se predaje u .JPG formatu.
 1. preslik prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 1. Preslik je potreban za utvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva za upis, a predaje se u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati troškova upisnine
 1. Preslik potvrde o uplati troškova upisnine moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. preslik potvrde o uplati participacije u troškovima studija (ako je potrebno)
 1. Preslik potvrde o uplati troškova participacije u troškovima studija moguće je predati u .JPG ili .PDF formatu.
 1. rodni list (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Rodni list potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do rodnog lista putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. domovnica (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Domovnicu je potrebno preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do domovnice putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.
 1. potvrda o prebivalištu (dokument iz sustava e-Građani)
 1. Potvrdu o prebivalištu potrebno je preuzeti iz sustava e-Građani, a predaje se .PDF formatu. Upute kako doći do potvrde o prebivalištu putem sustava e-Građani moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.

4. Ispuni online zahtjev za upis

Online upis u I. godinu prijediplomskog studija započet će u četvrtak, 18. srpnja 2024. godine kada će svi maturanti, koji su putem sustava Postani student ostvarili pravo upisa na FESB-ove prijediplomske studijske programe, putem SMS-a dobiti inicijalnu poruku dobrodošlice, s kojom otvarate poveznicu i potvrđujete upis. Potvrda upisa se može izvršiti do petka, 19. srpnja 2024. do 11:00 sati.

Kada potvrdite namjeru upisa, studentska služba započinje sa postupkom upisa koji može potrajati i do 26. srpnja 2024.

Tijekom tog razdoblja će vam putem SMS-a biti poslani inicijalno korisničko ime i lozinka, koju možete izmijeniti na stranici https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/.

Nakon što dobijete pristupne podatke, odlazite na stranicu https://student.fesb.unist.hr, gdje se prijavljujete u aplikaciju za upise te prilažete svu potrebnu dokumentaciju iz koraka 3 (Pripremi potrebnu digitalnu dokumentaciju). Detaljnije upute za korištenje aplikacije se nalaze na poveznici.

Kada Vaš upis na FESB bude završen, dobiti će te SMS poruku da je isti u potpunosti završen.

Napomena: Ako Vam je potrebna potvrda za studentski dom (da ste upisali deficitarni studij), javite se e-mailom na upisi@fesb.hr kako bismo vam potvrdu mogli pripremiti na vrijeme. Obavezno navedite ime, prezime, OIB i naziv studijskog programa kojeg namjeravate upisati.


Kandidati koji su prethodno već studirali na nekom od studija, pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 20. rujna 2024. godine dostaviti i ispisnicu s visokog učilišta na kojemu su do tada studirali.

Kandidati koji su ostvarili pravo prednosti u smislu upisa na studij studenata u redovitom i izvanrednom statusu, izvan odobrene upisne kvote pored gore navedene digitalne dokumentacije, trebaju u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 27. rujna 2024. godine dostaviti i potvrdu nadležne institucije.

5. Pričekaj obavijest o uspješnom završetku upisa

Nakon što Fakultet u cijelosti završi postupak upisa i upiše kandidata na odabrani studij, kandidati će putem elektroničke pošte unutar 3 – 5 radnih dana dobiti povratnu informaciju o provedenom upisu.

Kandidati koji ne obave postupak upisa unutar naznačenih rokova i/ili ne ispoštuju u cijelosti proceduru upisa gube pravo upisa!