Upis studija prijelazom s drugih studija

Sveučilišni, odnosno stručni studijski program na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje može se upisati i prijelazom sa studija na studij unutar Fakulteta ili prijelazom s drugih srodnih studijskih programa koji se izvode na drugim visokim učilištima u RH ili izvan nje. Maksimalni broj studenata koji se mogu upisati putem prijelaza ograničen je kapacitetom Fakulteta. U slučaju da prijavljeni broj studenata koji želi prijeći na određeni studijski program prelazi kapacitete Fakulteta obavit će se rangiranje pristupnika prema prosjeku ocjena priznatih kolegija.

Koraci za prijelaz s drugog studija

1. Provjeri ispunjavaš li uvjet za prijelaz

Osnovni uvjet da bi student mogao prijeći sa drugog visokog učilišta i upisati studijski program na Fakultetu ili prijeći sa studija na studij, ako već studira na Fakultetu, jest taj da mu se po rješenju odgovarajućeg Odbora za studijske programe, temeljem postignutih rezultata na prethodnom studiju, na studijskom programu kojeg želi upisati mogu priznati ocjene iz kolegija koji zbirno nose najmanje 30 ECTS bodova. U suprotnom, molba za prijelaz će biti automatski odbačena i pristupnik neće moći upisati željeni studijski program na Fakultetu.

 

PRIJELAZ SA STUDIJA NA STUDIJ UNUTAR FAKULTETA

U dokumentu, koji se nalazi na sljedećoj poveznici, dan je pregled kolegija koje je moguće priznati na osnovu podudaranja s položenim kolegijima s drugog studijskog programa, za najčešće kombinacije prijelaza te se preporučuje svim studentima, koji već studiraju na nekom od studijskih programa na Fakultetu, da prije podnošenja molbe za prijelaz dobro prouče spomenuti dokument i utvrde ispunjavaju li uvjet za prijelaz.

Tijekom studiranja na Fakultetu, svaki student može NAJVIŠE JEDNOM iskoristi pravo na prijelaz sa studija na studij. Studenti stručnih studija ne mogu se putem prijelaza upisati na sveučilišne studije!

 

PRIJELAZ SA DRUGOG VISOKOG UČILIŠTA

Studenti drugih visokih učilišta koji žele prijeći na odgovarajući studij na Fakultetu, mogu se putem sustava FESB Nastava upoznati s izvedbenim planom odabranog studija te sa sadržajem, ishodima učenja i ECTS bodovima pojedinih kolegija, kako bi stekli približnu sliku o tome ispunjavaju li uvjet za prijelaz.

2. Predaj molbu za prijelaz

Molba za prijelaz s drugog visokog učilišta ili prijelaz sa studija na studij unutar Fakulteta, podnosi se u pisanom obliku putem obrasca, kojeg je moguće pronaći u nastavku, te se – zajedno s pratećom dokumentacijom – dostavlja ili osobno na službu protokola Fakulteta (soba A 210) ili se šalje putem elektroničke pošte na adresu protokol@fesb.hr. Kod predaje molbe za prijelaz student mora imati aktivan studentski status na matičnom fakultetu.

Svaki student smije u jednoj akademskoj godini predati najviše dvije (2) molbe za prijelaz! Nepotpune molbe i molbe predane izvan niže navedenih rokova neće se razmatrati! 

Preuzmi obrazac molbe

 

PRIJELAZ SA STUDIJA NA STUDIJ UNUTAR FAKULTETA

Studenti, koji već studiraju na nekom od studijskih programa na Fakultetu, molbu za prijelaz prilikom upisa u akademsku godinu 2023./2024. mogu podnijeti najkasnije do petka, 22. rujna 2023. godine. Uz molbu potrebno je priložiti ovjereni prijepis ocjena položenih kolegija na studijskom programu kojeg student trenutno pohađa ili e-potvrdu s prijepisom ocjena, koju je moguće preuzeti iz ISVU sustava, putem modula Studomat.

 

PRIJELAZ S DRUGOG VISOKOG UČILIŠTA

Studenti s drugih visokih učilišta, molbu za prijelaz prilikom upisa u akademsku godinu 2023./2024. trebaju uputiti najkasnije do petka, 8. rujna 2023. godine. Uz molbu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 1. ovjereni prijepis ocjena položenih kolegija na studijskom programu kojeg student trenutno pohađa (originalni dokument);
 2. ovjereni plan i program studija na kojem su trenutno upisani, iz kojeg je vidljiv sadržaj, ishodi učenja i ECTS bodovi položenih kolegija (originalni dokument).

3. Sačekaj odluku o upisu kako bi saznao je li ti odobren prijelaz

Temeljem predane molbe i popratne dokumentacije, odgovarajući Odbor za studijske programe donosi rješenje o priznavanju kolegija, na osnovu kojeg prodekan za nastavu donosi konačnu odluku o upisu odgovarajućeg studijskog programa, o kojoj će student biti obaviješten putem elektroničke pošte.

Nastavna godina studija koju student prilikom prijelaza može upisati određuje se prema ukupnom broju priznatih ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u drugu godinu studija ako mu je u postupku prijelaza priznato najmanje 50 ECTS bodova iz prve i druge godine studija ili najmanje 42 ECTS boda iz prve godine studija te pravo upisa u treću godinu studija ako mu je u postupku prijelaza ukupno priznato najmanje 105 ECTS bodova. 

4. Plati upisninu i participaciju u troškovima studija

Pristupnici kojima je temeljem odluke prodekana za nastavu odobren prijelaz, dužni su prilikom upisa podmiriti troškove upisnine i participaciju u troškovima studija (ako ju je student obvezan platiti). Iznose upisnine i participacije u troškovima studija ne smije se zaokruživati, već treba uplatiti točno onoliko koliko je naznačeno u nastavku! Uplatu je moguće izvršiti putem opće uplatnice u FINI, banci, pošti ili putem internetskog bankarstva. Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studija, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i navedeni trošak upisnine.

a. UPISNINA

Svi studenti kojima je odobren prijelaz, bez obzira na to plaćaju li ili ne participaciju u troškovima studija, dužni su platiti upisninu koja iznosi 53,09 EUR. Podaci za uplatu troškova upisnine su:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 1-OIB-2023
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, upisnina za ak. god. 2023./2024.

b. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA

Studenti kojima je odobren prijelaz, a kojima je to prva promjena studija iste razine, imaju pravo na punu subvenciju troškova školarine ako su u akademskoj godini 2022./2023. stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu kojeg su pohađali. U protivnom, plaćaju punu participaciju u iznosu od 1061,78 EUR za upis u akademsku godinu 2023./2024.

Studenti koji su, računajući studijski program kojeg su pohađali u trenutku podnošenja molbe za prijelaz, u redovitom statusu već studirali na dva ili više drugih studija iste razine koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, dužni su tijekom cijelog studija plaćati punu participaciju u troškovima studija, u iznosu od 1.061,78 EUR!

Prilikom uplate participacije u troškovima studija, na uplatnici je obvezno navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
IBAN primatelja: HR2823600001102061001
Poziv na broj: 77-OIB-2023
Model: HR00
Opis/Svrha plaćanja: IME I PREZIME, participacija u troškovima studija za ak. god. 2023./2024.

 

5. Prikupi potrebne dokumente i obavi upis

Kako bi upisali željeni studij, studenti kojima je odobren prijelaz dužni su u roku od najviše sedam dana od trenutka zaprimanja Odluke o upisu, na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjeni obrazac za upis;
 • preslik prednje i stražnje strane osobne iskaznice;
 • potvrdu o uplati troškova upisnine;
 • potvrdu o plaćenoj participaciji u troškovima studija.

U naslovu (engl. subject) prateće poruke obavezno treba navesti naziv i oznaku studijskog programa kojeg student upisuje, dok u tijelu poruke trebate navesti puno ime i prezime, jedinstveni matični broj (JMBAG) studenta te naznačiti kako se radi o prijelazu sa studija na studij.

Prilikom popunjavanja obrasca za upis treba voditi računa o sljedećem:

 • studenti koji su pri prijelazu stekli pravo upisa u prvu godinu studija, u akademskoj godini prijelaza upisuju priznate i nepriznate kolegije s prve godine studija;
 • studenti koji su pri prijelazu stekli pravo upisa u drugu godinu studija, u akademskoj godini prijelaza upisuju priznate i nepriznate kolegije s prve godine studija, te priznate i nepriznate kolegije s druge godine studija. Student može upisati priznate i/ili nepriznate kolegije s druge godine studija samo ako ima zadovoljene preduvjete za upis tih kolegija! Zbroj ECTS bodova upisanih nepriznatih kolegije iz prve godine studija te upisanih nepriznatih kolegija s druge godine studija smije iznosti minimalno 25, a maksimalno 32 ECTS bodova po semestru;
 • studenti koji su pri prijelazu stekli pravo upisa u treću godinu studija, u akademskoj godini prijelaza upisuju priznate i nepriznate kolegije iz sve tri godine studija. Zbroj ECTS bodova upisanih nepriznatih kolegije iz prve, druge i treće godine studija smije iznosti najviše do 75 ECTS bodova na godišnjoj razini. U ovom slučaju, student može upisati priznate kolegije s druge i treće godine studija, bez obzira ima li ili ne zadovoljene preduvjete za njihov upis.

Ako student ne obavi proceduru upisa unutar navedenog roka, smatrat će se da je odustao od prijelaza!

NAPOMENA

Studenti kojima je odobren prijelaz s drugog visokog učilišta, dužni su pored gore navedene digitalne dokumentacije, na šalter Studentske službe – koji je otvoren svakog radnog dana, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati – najkasnije do petka, 29. rujna 2023. godine, dostaviti i sljedeće dokumente: 

 • ispisnicu sa studija na kojem su prethodno bili upisani;
 • domovnicu (izvornik ili dokument preuzet iz sustava e-Građani);
 • rodni list (izvornik ili dokument preuzet iz sustava e-Građani); te
 • potvrdu o prebivalištu (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani).

6. Pričekaj potvrdu da je tvoj upis proveden u cijelosti

Svim studentima kojima je odobren prijelaz te koji su u propisanim rokovima predali upisnu dokumentaciju, zadovoljivši pritom pravila upisa i pravilo minimalne kvote za semestar, upis godine će biti potvrđen najkasnije do 15. listopada 2023. godine. Ako je upis potvrđen, isti će biti vidljiv u modulu Studomat, u prozoru Podaci o studiranju/Upisane godine i predmeti

Svaki je student dužan provjeriti je li njegov/njezin upis uspješno obavljen te se, u slučaju da upis nije potvrđen do gore navedenog datuma, dužan javiti Studentskoj službi, kako bi se utvrdio i otklonio uzrok problema.