Planiranja u energetici

Voditelj grupe

prof. dr. sc. Elis Sutlović

Suradnici

prof. dr. sc. Nikša Kovač

Opis područja istraživanja i specifičnih aktivnosti

  1. Planiranje u energetskom sektoru
  2. Planiranje i analiza elektroenergetskog sustava
  3. Upravljanje i vođenje elektroenergetskog sustava

Opis laboratorija i opreme

Istraživačka grupa za rad na projektu koristi laboratorije A247 i A325.

U laboratoriju A247 imamo 2 računala za izvođenje proračuna i simulacija. Na računalima koristimo odgovarajuće programske alate.

Laboratorij A325 je u procesu formiranja kao čisto istraživački laboratorij.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

-Energetski institut „Hrvoje Požar“, Zagreb

Opis dosadašnje suradnje s akademskim i drugim institucijama

U suradnji sa Energetski institut „Hrvoje Požar“ iz Zagreba imamo objavljeno 5 rada kategorije A, 1 rad kategorije B te 8 radova kategorije D. Rad su plod suradnje na dosadašnjim projektima. Trenutno je jedan zaposlenik instituta na poslijediplomskom doktorskom studiju elektrotehnike i informacijske tehnologije na FESB-u (mentor prof. Sutlović), a jedan je obranio svoj rad (komentor prof. Sutlović).

opis istraživanja

Analiza energetskih tokova u kompleksnom energetskom sustavu

Opis istraživanja za razdoblje od 5 godina

Uvođenjem tržišnih mehanizama u energetski sektor dovodi do sve većeg međusobnog utjecaja energetskih formi. Svaka energetska forma ima pripadni sustav (elektroenergetski, plinski, toplinski i dr.). Izvori, prijenosne mreže i potrošači čine svaki sustav koji ima pripadnu infrastrukturu. Danas se tokovi snage, odnosno energije, analiziraju samo u pripadnim mrežama nezavisno o stanjima u drugim tipovima energetskih mreža.

U predloženom istraživanju će se analizirati međusobni utjecaj raznih energetskih tokova i raznih energetskih mreža. Istražit će se faktori korelacije pojedinih energetskih sektora u kompleksnom energetskom okruženju. Na temelju kompleksnog sagledavanja energetskih tokova tražit će se jedinstveni model koji bi omogućio analizu kompletnog energetskog sektora. Ovakvi modeli su izuzetno važni u planiranju razvoja pojedinog energetskog sektora, ali isto tako za kompleksno sagledavanje energetskog sektora u cjelini. Evaluacija modela će se analizirati i unaprijediti kroz energetske bilance.

Pored toga, u razdoblju od 5 godina, radit će se na optimizaciji korištenja obnovljivih izvora energije, povećanju energetske učinkovisti te usklađivanje potreba energetskog sustava sa mogućnostima obnovljivih energetskih izvora. Zajedničko modeliranje energetskih tokova i komparativna analiza bit će velika pomoć ka boljoj integraciji energetske tokove iz obnovljivih energetskih izvora.

Program rada za razdoblje od 5 godina

Svaka energetska forma ima razvijen svoju infrastrukturu, izvore, prijenosnu (i distributivnu) mrežu i skup potrošača. Pri tome se svaki sustav razvija odvojeno. Energetski tokovi također se sagledavaju parcijalno ne vodeći računa o drugim energetskim formama.

 

Cilj istraživanja je na temelju kompleksnog sagledavanja svih energetskih tokova tražit jedinstveni model koji bi omogućio analizu kompletnog energetskog sektora. Osim podataka o količinama energije treba analizirati podatke o strukturi svih oblika energije. Program rada može se postviti u nekoliko bitnih stavki:

  1. sagledavanje energetskih tokova te izrada parcijalnih energetskih bilanci;
  2. razvoj jedinstvenog modela kompleksnog energetskog sustava
  3. verifikacija predloženog modela
  4. analiza optimizacijskih metoda energetskih tokova
  5. komparativna analiza različitih energetskih tokova na zajedničkom modelu
  6. analiza energetskog sustava kod veće implementacije obnovljivih energetskih izvora
  7. optimiranje energetskih tokova