Završen dvotjedni Code camp na FESB-u

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje je od 10. do 21. studenoga, održan dvotjedni Code camp of “Code development for integrated modelling”.

Code camp je radni sastanak, koji se inače održava jednom godišnje, s ciljem zajedničkog rada na problemima koji se rješavaju unutar radnog paketa WP-CD u okviru Konzorcija Euro-fusion. Na radionici je ukupno sudjelovalo oko 80 istraživača iz čitave Europe.

U okviru Code camp-a sudjelovala je i grupa s FESB-a koja od početka 2014. godine aktivno sudjeluje u istraživanjima na WP-CD. Voditelj grupe je prof. dr. sc. Dragan Poljak, a uz njega su u grupi doc. dr. sc. Silevstar Šesnić, doc. dr. sc. Vicko Dorić i dr. sc. Mario Cvetković. Voditeljicu projekta dr. sc. Gloriu Falchetto službeno je primio dekan FESB-a, izv. prof. dr. sc. Srdjan Podrug koji joj je na kraćem sastanku prezentirao cjelokupne resurse Fakulteta.

Dr. Falchetto je pri tome u svakom smislu pohvalila FESB-ovu organizaciju Code campa te istakla mogućnost daljnjeg širenja suradnje s istraživačkim grupama na FESB-u.

U okviru Code camp-a u više prostorija FESB-a, (najviše u prostoru popularnog Akvarija ispod velikih amfiteatara) deseci istraživača iz čitave Europe zajedno su razvijali fizikalne modele, matematičke metode u svrhu izrade odgovarajućeg software-a za predviđanja različitih segmenata rada ITER-a i DEMO-a (buduće komercijalne elektrane zasnovane na fuziji), te simulacije rada ITER-a u što realističnijim scenarijima.

Grupa prof. dr. sc. Poljaka posebno je bila aktivna na području numeričkog (uglavnom primjena metode konačnih elemenata) i analitičkog modeliranja složenih nelinearnih jednadžbi magnetohidrodinamike (Grad-Shafranov Equation – GSE, Current Diffusion Equation – CDE) na kojima kontinuirano radi s podgrupacijom u okviru WP-CD sastavljenom od istraživača iz nekoliko europskih centara za fuzijska istraživanja.

autor: Dragan Poljak

Kategorije