Natječaj za nastavnike i suradnike

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, objavljuje


NATJEČAJ

 

Za izbor:

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti i odgovarajuće radno mjesto;

2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i odgovarajuće radno mjesto;

3. jednog suradnika u zvanju asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na određeno vrijeme;

4. jednog suradnika u zvanju asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo na određeno vrijeme;

5. jednog suradnika u zvanju asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje brodogradnja na određeno vrijeme;

6. jednog stručnog suradnika za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika na određeno vrijeme.

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

 

Natječaj traje 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 82./08.

 

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj u zamolbi dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split.

Natječaj je objavljen u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” u ponedjeljak 24.09.2018. godine. Natječaj je izašao i u Narodnim Novinama u srijedu 26.09.2018. godine.

dekan,
prof. dr. sc. Sven Gotovac

Kategorije