Natječaj za spremačicu – radno mjesto IV. vrste

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

za radno mjesto:

 • Spremačica – radno mjesto IV. vrste – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

Uvjeti:

 •  NSS,
 •  trajanje probnog rada: 1 mjesec.

 

Opis poslova:

 •  posprema i čisti sve prostorije i nusprostorije na Fakultetu,
 • uređuje i priprema unutarnji prostor Fakulteta za posebne sjednice i skupove organizirane na   Fakultetu,
 • skrbi o održavanju zelenila na pripadajućem dijelu prostora izvan uredskih prostorija,
 • prijavljuje uočena oštećenja u zgradi,
 • obavlja i druge poslove po nalogu dekana, tajnika i nadređenog voditelja.

 

Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu:

 • životopis;
 • elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

 

Za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete provesti će se intervju. O mjestu i vremenu održavanja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim propisima za ostvarivanje tog prava. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate, samo po jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121./17.), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno čl. 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i zakonskim propisima.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69./17.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja predaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama” na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”. 

Natječaj je izašao u “Narodnim Novinama” u ponedjeljak 14. prosinca godine.  Natječaj je izašao i u Zavodu za zapošljavanje u petak 11. prosinca 2020.

 


dekan,
prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije