Natječaj za mlađe istraživače

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje

 

NATJEČAJ


Za izbor:

 

1.  dva mlađa istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 10  – Razvoj inovativnog procesa opremanja broda putem proširene stvarnosti” na određeno radno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij računarstva ili elektrotehnike (magistar računarstva ili elektrotehnike), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

 

Dodatni uvjeti natječaja:

Poznavanje rada u slijedećim programskim jezicima:

 • Mobilnih Web tehnologija (OpenGL, WebGL)
 • Programiranja u Unity 3D okruženju
 • Rad s fotogrametrijskim alatima
 • Algoritmi 3D rekonstrukcije temeljene na računalnom vidu
 • Biblioteke za proširenu stvarnosti (AR)

 

 2. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 12 – Ledena platforma” na određeno radno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij strojarstva ili industrijskog inženjerstva (magistar inženjer strojarstva ili industrijskog inženjerstva), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

 •  Poznavanje rada u MS Officu, CAD i CFD aplikacijama.

 

 3. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 12 – Ledena platforma” na određeno radno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij strojarstva (magistar inženjer strojarstva), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

 • Poznavanje rada u MS Officu, CAD i CFD aplikacijama.

 

 4. dva mlađa istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 1 – Razvoj inovativnih kompozitnih struktura” na određeno radno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

 •  završen diplomski sveučilišni studij strojarstva, elektrotehnike ili fizike (magistar inženjer strojarstva odnosno elektrotehnike ili magistar fizike), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).
 • Posebno će se vrednovati postignuća u temeljnim tehničkim znanostima.

 

 5. dva mlađa istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 2 – Razvoj napredne integralne numeričke procedure” na određeno radno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij strojarstva, elektrotehnike ili fizike (magistar inženjer strojarstva odnosno elektrotehnike ili magistar fizike), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).
 • Posebno će se vrednovati postignuća u temeljnim tehničkim znanostima.

 

6. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 11 Razvoj uređaja za praćenje rada brodskog motora analizom akustičkog signala” na određeno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili fizike (magistar inženjer elektrotehnike ili magistar inženjer fizike) , odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

 • Poznavanje rada u programskim jezicima: Matlab, Simulink, C.

 

7. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 3 Inovativno rješenje vodomlaznog propulzora” na određeno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij brodogradnje (magistar inženjer brodogradnje), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

 • Poznavanje rada u programima Numeca FineMarine i Rhinoceros.

 

8. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “CEKOM – IRA 3 Inovativno rješenje vodomlaznog propulzora” na određeno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij brodogradnje, strojarstva ili industrijskog inženjerstva (magistar inženjer brodogradnje, strojarstva ili industrijskog inženjerstva), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

 • Poznavanje 3D modeliranja na računalu (prednost znanje Rhinoceros-a) i znanje CFD-a (prednost NumecaFineMarine);
 • Poznavanje latexa, poznavanje skriptnih ili programskih jezika, poznavanje metode konačnih elemenata i iskustvo u brodogradnji.

 

Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu:

 • životopis;
 • preslik diplome;
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);
 • dokaz o znanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dama donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

Natječaj je izašao u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u petak 08.01.2021.  godine.


dekan,
prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije