Natječaj za jednog višeg stručnog referenta, dva voditelja ostalih ustrojstvenih jedinica i dva mlađa istraživača

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje

 


NATJEČAJ

 

 

Za izbor:

1. višeg stručnog referenta (za nabavu i likvidaturu) – radno mjesto II. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

Uvjeti:

 •  završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik) odnosno stručni studij (stručni pristupnik ili prvostupnik), ili prijašnji VŠS;
 • znanje rada na računalu;
 • poznavanje engleskog jezika;
 • radno iskustvo: 2 godine;
 • trajanje probnog rada: 3 mjeseca.

 

Opis poslova:

 • prima narudžbe i vrši nabavu osnovnih sredstava, sitnog inventara, potrošnog materijala i usluga za potrebe Fakulteta,
 •  vodi korespondenciju s dobavljačima i kupcima u vezi realiziranja nabave iz tuzemstva i inozemstva,
 •  prati propise o porezima u vezi realiziranja poslova u tuzemstvu i propise o deviznom poslovanju,
 • pribavlja potrebnu dokumentaciju vezanu za realizaciju nabave u tuzemstvu i iz inozemstva,
 • skrbi o pravovremenom prispijeću robe iz tuzemstva i inozemstva te prima robu i uručuje je naručiteljima,
 • prima račune i evidentira ih u knjigu primljenih računa, blagajničku i drugu dokumentaciju te vrši njihovu likvidaturu,
 • vrši plaćanje računa u tuzemstvu i inozemstvu,
 • skrbi o čuvanju i arhiviranju dokumentacije,
 • obavlja i druge poslove po nalogu dekana, tajnika i šefa računovodstva.

 

2. voditelja ostalih ustrojstvenih jedinica – položaj III. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

Uvjeti:

 •  SSS odgovarajuće struke;
 •  znanje rada na računalu;
 • poznavanje jednog svjetskog jezika;
 • trajanje probnog rada: 2 mjeseca.

 

Opis poslova:

 • obavlja administrativne poslove za odgovarajuću ustrojstvenu jedinicu,
 • preuzima i dijeli poštu u ustrojbenoj jedinici,
 • vodi poslove korespondencije,
 • vodi potrebne evidencije o osoblju ustrojbene jedinice i vanjskim suradnicima,
 • naručuje, preuzima i raspodjeljuje kancelarijski i potrošni materijal,
 • radi i druge poslove iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice po nalogu predstojnika zavoda u skladu s naravi i vrstom rada.

 

3.  voditelja ostalih ustrojstvenih jedinica – položaj III. vrste – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu).

 

Uvjeti:

 • SSS odgovarajuće struke;
 • znanje rada na računalu;
 • poznavanje jednog svjetskog jezika;
 • trajanje probnog rada: 2 mjeseca.

 

Opis poslova:

 • obavlja administrativne poslove za odgovarajuću ustrojstvenu jedinicu,
 • preuzima i dijeli poštu u ustrojbenoj jedinici,
 • vodi poslove korespondencije,
 • vodi potrebne evidencije o osoblju ustrojbene jedinice i vanjskim suradnicima,
 • naručuje, preuzima i raspodjeljuje kancelarijski i potrošni materijal,
 • radi i druge poslove iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice po nalogu predstojnika zavoda u skladu s naravi i vrstom rada.

 

 4. dva mlađa istraživača za rad na projektu VITA – Virtualna telemedicinska asistencija na određeno radno vrijeme do 31.12.2023. godine.

 

Uvjeti:

 •  završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnike, računarstva ili matematike-smjer računarstvo (magistar inženjer elektrotehnike ili računarstva, odnosno magistar  matematike-smjer računarstvo), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

 • Prednost imaju kandidati s iskustvom u aktivnostima industrijskog istraživanja te projektiranja i razvoja elektroničkih ili programskih rješenja, posebice s iskustvom rada u područjima računalnog vida te virtualne i proširene stvarnosti.

 

Opis poslova:

 • sudjeluje u radu na znanstvenom projektu,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

 

Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu:

 • životopis;
 • preslik diplome;
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);
 • dokaz o znanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

Natječaj je izašao u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u srijedu 17. 02. 2021. godine.


dekan,
prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije