Natječaj za višeg stručnog referenta i diplomiranog knjižničara

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

 

Za izbor:

 1. višeg stručnog referenta za rad u studentskoj službi – radno mjesto II. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

 • završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik) odnosno stručni studij (stručni pristupnik ili prvostupnik), ili prijašnji VŠS
 • znanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • radno iskustvo: 1 godina
 • trajanje probnog rada: 3 mjeseca

Opis poslova:

 • zaprima dokumente za razredbene postupke,
 • obavlja upise studenata,
 • obavlja šaltersku službu za izdavanje potvrdnica o pravima studenata,
 • sređuje dokumentaciju za obranu završnog i diplomskog rada,
 • priprema, unosi i obrađuje podatke te priprema izvješća iz djelatnosti studentske službe,
 • sudjeluje u pripremi promocija,
 • na temelju ispitnih lista unosi ocjene studenata i tiska prijavnice te ih odlaže u dosjee studenata,
 • obavlja i druge poslove po nalogu dekana, tajnika i nadređenog voditelja.

 

 1. diplomiranog knjižničara – radno mjesto I. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

 • VSS;
 • poznavanje stranog jezika;
 • radno iskustvo: 1 godina
 • trajanje probnog rada: 6 mjeseci.

Opis poslova:

 • obavlja sve administrativno-tehničke poslove vezane uz nabavku, klasifikaciju i evidenciju bibliotečne građe,
 • vodi evidenciju i odgovara za posudbu bibliotečne građe,
 • upućuje korisnike na referentne izvore informacija,
 • surađuje sa sličnim ustanovama izvan Fakulteta,
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu dekana i prodekana.

 

Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu:

 • životopis;
 • preslik diplome;
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);
 • dokaz o znanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

 

Natječaj je izašao u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u srijedu 10.03.2021.  godine.


dekan,
prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije