Natječaj za tri mlađa istraživača za radove na projektu

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

 

Za izbor:

1. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu vanjske suradnje na određeno vrijeme;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnike smjer elektroenergetika (magistar struke), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS);

radno iskustvo: 5 godina na stručnim projektima vezanim za područje elektroenergetike.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

 

2. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “IRI 2 – Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.08.2023. godine;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij računarstva (magistar inženjer računarstva) ili automatike (magistar inženjer automatike i sustava) ili elektronike (magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva) ili elektrotehnike (magistar inženjer elektrotehnike),  odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– poznavanje rada u MS Office,

– poznavanje rada i programiranja u Unix okruženju,

– poznavanje programskih jezika C, C++, Python,

– poželjno iskustvo u radu s ugradbenim računalnim sustavima,

– poželjno iskustvo u radu sa sustavima automatskog vođenja (senzorima, aktuatorima, jedinicama za vođenje, komunikacijskim protokolima),

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

 

3. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “IRI 2Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.08.2023. godine;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij računarstva (magistar inženjer računarstva), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– poznavanje rada u MS Office,

– poznavanje rada i programiranja u Unix okruženju,

– prethodna znanja i poznavanja rada u energetskim softverima (Energy Plan, Homer, itd.),

– poznavanje programskih jezika C, C++, Python,

– poželjno iskustvo u radu s Arduino platformom i sličnim platformama te ugradbenim računalnim sustavima,

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje voditelj projekta.

 

Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu:

– životopis;

– preslik diplome;

elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o znanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dama donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

 

Natječaj je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u petak 16.07.2021. godine.


dekan,
prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije