Natječaj za dva profesora, jednog docenta, četiri poslijedoktoranda, jednog asistenta te jednog stručnog suradnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


 

NATJEČAJ

 

Za izbor:

  1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i odgovarajuće radno mjesto;
  2. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i odgovarajuće radno mjesto;
  3. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika i odgovarajuće radno mjesto;
  4. jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo na Zavodu za strojarstvo i brodogradnju na određeno vrijeme;
  5. jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo na Zavodu za proizvodno strojarstvo na određeno vrijeme;
  6. jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na određeno vrijeme;
  7. jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2020-02-2240 “Matrični algoritmi u asocijativnim nekomutativnim algebrama” na određeno vrijeme;
  8. jednog suradnika u zvanju asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo na određeno vrijeme;
  9. jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika na određeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog djelatnika).

 

Pristupnici pod točkama od 1. do 9. koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici pod točkama od 1. do 3.. trebaju ispunjavati i uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17) te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), te dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.

 

 

Posebni uvjeti i dokumentacija za točku 7.

– Od kandidata se zahtijeva izvrsno poznavanje područja numeričke linearne algebre te značajno iskustvo u programiranju (Julia, Matlab, Pyton, C), izražena motiviranost za samostalno istraživanje i savladavanje novih načina programiranja, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre komunikacijske vještine u govoru i pismu. Kandidati trebaju imati doktorat iz matematike. Za dodatne informacije o projektu kandidati mogu kontaktirati voditelja projekta Ivana Slapničara na e-poštu: ivan.slapnicar@fesb.hr. Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, obavit će se razgovor/intervju, a o mjestu i načinu održavanja razgovora/intervjua kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

– Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, bibliografiju, podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, preslik najmanje jednog objavljenog znanstvenog rada iz područja istraživanje doktorske disertacije, dokaze o navedenim poželjnim iskustvima u radu, te dva pisma preporuke. Dokumentacija se predaje u pisanom obliku te na CD-u u PDF formatu.

 

Pristupnici prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17). Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843.

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja koji je posljednji objavljen u odgovarajućim medijima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split.

Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama u petak 24.09.2021. i “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” u ponedjeljak 27.09.2021. godine. Natječaj je objavljen u Zavod za zapošljavanje 28. 09. 2021. godine.

Točke pod rednim brojem 7 i 9 izašle su u EURAXESS-u 30. rujna 2021., dok su preostale izašle 29. rujna 2021. godine.


dekan,
prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije