Najtečaj za jednog stručnog suradnika i sedam mlađih istraživača

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


 

NATJEČAJ

 

Za izbor:

  1. jednog stručnog suradnika za rad u Računskom centru – radno mjesto I. vrste na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnike (magistar inženjer elektrotehnike) ili računarstva (magistar inženjer računarstva) odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

– radno iskustvo: 6 mjeseci na poslovima sistem/aplikacijskog inženjera

– trajanje probnog rada: 3 mjeseca

Opis poslova:

– izrađuje i održava programske aplikacije za poslovanje Fakulteta (Studentska služba, Kadrovska služba, Računovodstvo, Knjižnica) i pojedinih ustrojstvenih jedinica (zavodi i Odsjek općih predmeta ),

– osigurava tehničke uvjete za neprekidnu funkcionalnost i sigurnost cjelokupnog informacijskog sustava Fakulteta, posebice aplikacija za poslovanje Fakulteta i pojedinih ustrojstvenih jedinica (Dekanat, Knjižnica, Računski centar, zavodi i Odsjek općih predmeta),

– skrbi za pouzdanost, zaštitu i pohranu podataka u okviru informacijskog sustava Fakulteta i u njegovim pojedinim dijelovima,

– obavlja poslove temeljene na uporabi informacijske i komunikacijske opreme (računalne opreme, programske opreme, pripravljanja izvješća)

 

  1.  dva mlađa istraživača za rad na projektu “CEKOM: – Ledena platforma” na određeno radno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva (magistar inženjer strojarstva), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– poznavanje rada u  MS Office,

– poznavanje rada u CFD i CAD aplikacijama,

– poznavanje MATLaba,

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

  1.  jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “IRI 2: – Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.08.2023. godine;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva (magistar inženjer strojarstva), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– poznavanje rada u  MS Office,

– poznavanje rada u CAD i CFD aplikacijama,

– poznavanje MATLaba,

– poželjno poznavanje vođenja poslova, projekata ili sl.,

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

  1.  jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “IRI 2: – Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.08.2023. godine;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij industrijskog inženjerstva (magistar inženjer industrijskog inženjerstva),  – odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– poznavanje rada u MS Office,

– poznavanje rada u CAD i CFD aplikacijama,

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

  1. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “IRI 2: – Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.02.2023. godine;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva (magistar inženjer strojarstva) ili elektrotehnike (magistar inženjer elektrotehnike) ili elektronike (magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva) ili automatike (magistar inženjer automatike i sustava) ili računarstva (magistar inženjer računarstva) odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– poznavanje rada u MS Office,

– poznavanje rada i programiranja u Unix okruženju,

– poznavanje programskih jezika C, C++, Python,

– poželjno iskustvo u radu sa mehatroničkim sustavima,

– poželjno iskustvo u radu sa računalnim sustavima i sustavima automatskog vođenja (senzorima, aktuatorima, jedinicama za vođenje, komunikacijskim protokolima),

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

  1.  dva mlađa istraživača za rad na projektu “IRI 2: – Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.02.2023. godine;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva (magistar inženjer strojarstva), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– poznavanje rada u  MS Office,

– poznavanje rada u CAD i CFD aplikacijama,

– poznavanje MATLaba,

– poželjno prethodno iskustvo i praktična primjena CAD i CFD aplikacija,

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

 

Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu:

– životopis;

– preslik diplome;

elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o znanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dama donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

 

Natječaj je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u petak 01.10.2021. godine.

 


dekan,
Prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije