Natječaj za jednog stručnog suradnika, jednog stručnog savjetnika, jednog administratora i dva mlađa istraživača

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

 

Za izbor:

  1. jednog stručnog suradnika za rad u Računskom centru – radno mjesto I. vrste na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnike (magistar inženjer elektrotehnike) ili računarstva (magistar inženjer računarstva) odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

– radno iskustvo: 6 mjeseci na poslovima sistem/aplikacijskog inženjera

– trajanje probnog rada: 3 mjeseca

Opis poslova:

– izrađuje i održava programske aplikacije za poslovanje Fakulteta (Studentska služba, Kadrovska služba, Računovodstvo, Knjižnica) i pojedinih ustrojstvenih jedinica (zavodi i Odsjek općih predmeta ),

– osigurava tehničke uvjete za neprekidnu funkcionalnost i sigurnost cjelokupnog informacijskog sustava Fakulteta, posebice aplikacija za poslovanje Fakulteta i pojedinih ustrojstvenih jedinica (Dekanat, Knjižnica, Računski centar, zavodi i Odsjek općih predmeta),

– skrbi za pouzdanost, zaštitu i pohranu podataka u okviru informacijskog sustava Fakulteta i u njegovim pojedinim dijelovima,

– obavlja poslove temeljene na uporabi informacijske i komunikacijske opreme (računalne opreme, programske opreme, pripravljanja izvješća,

 

  1. jednog stručnog savjetnika u Uredu za suradnju s gospodarstvom i EU fondove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno specijalistički stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti ekonomije ili prava (razina 7.1. sv i 7.1. st prema HKO),

– radno iskustvo 5 godina,

– 3 godine radnog iskustva u provedbi EU projekata,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje engleskog jezika.

Prednosti:

– radno iskustvo na provedbi projekata financiranih iz EU na visokoobrazovnim ustanovama ili znanstvenoistraživačkim institucijama,

– posjedovanje potvrde o završenom programu usavršavanja za Voditelja EU projekata,

– poznavanje javne nabave u EU projektima.

Opis poslova:

– administrativno vođenje projekata financiranih iz EU fondova,

– koordiniranje provedbe projekta u suradnji s voditeljem projekta i priprema dokumentacije za interne službe Fakulteta,

– praćenje potrošnje proračuna i evidencije rada stručnjaka na projektima,

– provođenje postupaka javne nabave u suradnji sa službama Fakulteta,

– izrada narativnih i financijskih izvještaja projekta za Ugovorno tijelo,

– koordinacija prikupljanja podataka i dokumentacije od svih uključenih partnera u pojedinom projektu – za potrebe arhiviranja, praćenja provedbe i izvještavanja,

– obavljanje ostalih administrativnih poslova,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada po nalogu neposrednog rukovoditelja u skladu s naravi i vrstom rada.

 

  1.  jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “CEKOM: – Ledena platforma” na određeno radno vrijeme do 09.09.2023. godine;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva (magistar inženjer strojarstva), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– poznavanje rada u  MS Office,

– poznavanje rada u CFD i CAD aplikacijama,

– poznavanje MATLaba,

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

  1. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “IRI 2: – Razvoj putničkog jedrenjaka nulte emisije ispušnih plinova” na određeno radno vrijeme do 17.08.2023. godine;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva (magistar inženjer strojarstva), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– poznavanje rada u  MS Office,

– poznavanje rada u CAD i CFD aplikacijama,

– poznavanje MATLaba,

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

  1. administrator za rad na projektu “Centar kompetencija za naprednu mobilnost (CEKOM)” – jedan izvršitelj na određeno radno vrijeme do 09.09.2023. godine u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno specijalistički stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti ekonomije ili prava (razina 7.1. sv i 7.1. st prema HKO),

– najmanje 3 godine radnog staža,

– najmanje 1 godinu radnog iskustva u provedbi EU projekata,

– poznavanje rada na računalu (MS Office),

– poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– administrativno praćenje projektnih aktivnosti,

– koordiniranje provedbe projekta,

– kontrola troškova i praćenje tijeka sredstava i troškova tijekom trajanja projekta,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada po nalogu voditelja projekta.

 

 

Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu:

– životopis;

– preslik diplome;

elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o znanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);

– druge relevantne dokaze kojima se ispunjavaju traženi uvjeti.

 

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

 

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dama donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

Natječaj je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u petak 19.11.2021. godine.

 

Kategorije