Natječaj za dva mlađa istraživača i jednog administratora

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

 

 

Za izbor:

  1. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “Istraživanje i razvoj smart-grid punionice za električna vozila unutar konstrukcije rotacionog parking sustava” na određeno radno vrijeme;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili računarstva (magistar struke), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– prednost imaju kandidati s iskustvom u razvoju optimizacijskih/simulacijskih modela elektroenergetske mreže/tržišta, primjene metoda strojnog učenja;

– prednost kandidatima s poznavanjem rada u Pythonu,  MATLabu, GAMS-u;

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

  1. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu “Istraživanje i razvoj smart-grid punionice za električna vozila unutar konstrukcije rotacionog parking sustava” na određeno radno vrijeme;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij računarstva (magistar struke), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

Dodatni uvjeti natječaja:

– prednost imaju kandidati s iskustvom u razvoju web aplikacija;

– prednost kandidatima s poznavanjem rada u Pythonu (Django, Flask);

– komisijsko testiranje stručnih sposobnosti.

Opis poslova:

– sudjelovanje u radu na razvojno-istraživačkom projektu i istraživanjima,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada koje odredi voditelj projekta.

 

  1. jednog administratora za rad na projektu “Istraživanje i razvoj smart-grid punionice za električna vozila unutar konstrukcije rotacionog parking sustava” na određeno radno vrijeme.

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij, odnosno specijalistički stručni diplomski studij iz područja ekonomije ili prijašnji VSS;

– najmanje 1 godinu radnog iskustva,

– poznavanje rada na računalu (MS Office),

– poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– administrativno praćenje projektnih aktivnosti,

– koordiniranje provedbe projekta,

– kontrola troškova i praćenje tijeka sredstava i troškova tijekom trajanja projekta,

– obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog rada po nalogu voditelja projekta.

 

Pristupnici prilažu:

– potpisanu prijavu na natječaj;

– životopis;

– preslik diplome;

elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);

– prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o znanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);

– druge relevantne dokaze kojima se ispunjavaju traženi uvjeti.

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

 

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dama donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

 

Natječaj je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u  srijedu 16.03.2022.  godine.


dekan,
prof. dr. sc. Srdjan Podrug

Kategorije