Natječaj za upis na poslijediplomski studij u akademskoj godini 2022./2023.

 

Sveučilište u Splitu

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje raspisuje

 

 


NATJEČAJ

za upis studenata na:

 • POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE,
 • POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ STROJARSTVA,

u akademskoj godini 2022./2023.

Poslijediplomski doktorski studij za stjecanje doktorata znanosti traje tri godine, odnosno šest semestara i ima ekvivalent od 180 ECTS bodova. Po završetku studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.).

 

Uvjeti za upis:

Poslijediplomske doktorske studije mogu upisati osobe:

 • koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij s najmanjom prosječnom ocjenom studija vrlo dobar (iznad 3,50), te postignutih najmanje 300 ECTS bodova, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja ili koje spadaju u 20% najboljih studenata u svojoj generaciji,
 • koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij s prosječnom ocjenom nižom od 3,50 (prikladnost za prijam na poslijediplomski doktorski studij utvrđuje odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta uz preporuku dvaju redovitih profesora izabranih u polju doktorske teme),
 • koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij na stranim sveučilištima (prikladnost za prijam na poslijediplomski doktorski studij utvrđuje odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta),
 • upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz drugih znanstvenih polja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje diferencijskih ispita (odluku o sadržaju diferencijskih ispita donosi odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta),
 • koje su završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij s najmanjom prosječnom ocjenom studija vrlo dobar (iznad 3,50). Iznimno kandidatima s prosječnom ocjenom nižom od 3,50 prikladnost za prijem utvrđuje odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta uz preporuku dvaju redovitih profesora,
 • koje su stekle magisterij znanosti iz odgovarajućih znanstvenih polja u Republici Hrvatskoj ili ekvivalentnih znanstvenih polja iz inozemstva. Upis se može odobriti i magistrima znanosti iz drugih polja tehničkih znanosti, uz polaganje diferencijskih ispita iz programske razlike koje određuje odgovarajući Odbor poslijediplomskog doktorskog studija. Pristupnici s magisterijem znanosti upisuju se u 4. semestar poslijediplomskog doktorskog studija,
 • koje su odslušale poslijediplomski studij za stjecanje magisterija znanosti i položile sve ispite s prosjekom ocjena ≥ 4,5, a nisu obranile magisterij znanosti. Pristupnici bez obranjenog magisterija znanosti upisuju se u 3. semestar poslijediplomskog doktorskog studija,
 • koje su ostvarile značajna znanstvena dostignuća i koje ispunjavaju uvjete iz članka 73. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Navedene osobe mogu upisati poslijediplomski studij, ali ne pohađaju nastavu i ne polažu ispite. Navedene osobe prijavi na natječaj za upis prilažu i dokaze o ostvarenju značajnih znanstvenih dostignuća.

Izbor pristupnika za upis na poslijediplomske doktorske studije obavlja se na temelju razredbenog postupka između pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij, a konačnu odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće sukladno Pravilniku o poslijediplomskom studiju Fakulteta.

 

Troškovi poslijediplomskog doktorskog studija iznose 54.000,00 kuna za svakog studenta, a plaćaju se u ratama po 9.000,00 kuna po semestru.

 

Uz prijavu na natječaj za upis na studij treba priložiti:

 • ispunjeni obrazac za pristupnike,
 • domovnicu i rodni list
 • ovjerenu presliku diplome*,
 • uvjerenje o položenim ispitima dodiplomskog, odnosno preddiplomskog i diplomskog studija i rang listu u svojoj generaciji,
 • životopis,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • motivacijsko pismo
 • pismenu izjavu pristupnika da mu raspoloživo radno vrijeme omogućava ispunjenje studentskih obveza (za studente koji će studirati s dijelom radnog vremena),
 • pismenu izjavu pristupnika da će snositi troškove studija (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija),
 • odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija obavezno navesti OIB pravne osobe).

 

*Ukoliko je pristupnik diplomski studij završio na FESB-u ne treba ovjeravati presliku diplome, niti dostavljati rang listu u svojoj generaciji.

 

 

Prijave se predaju u uredu za prijem pošte Fakulteta ili preporučeno poštom na adresu Fakulteta s naznakom „Prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij“.

Natječaj je otvoren od dana objave do zaključno 30. rujna 2022. godine.

 

Konačnu odluku o održavanju poslijediplomskih doktorskih studija donosi dekan Fakulteta ako se utvrdi da ima dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.

Više informacija, kao i obrazac za prijavu na natječaj dostupni su na službenim web stranicama Fakulteta: Upis na poslijediplomski studij – informacije i obrasci, a mogu se dobiti i na tel: 021-305-792, e-mail: ana.bakota@fesb.hr

Kategorije