Natječaj za dva nastavnika i jednog suradnika u suradničkom zvanju višeg asistenta

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

 

Za izbor:

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i odgovarajuće radno mjesto;
  2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo i odgovarajuće radno mjesto;
  3. jednog suradnika u suradničkom zvanju višeg asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti na određeno vrijeme.

 

Pristupnici pod točkom 1. koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod točkama 2. i 3. moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), a pristupnici pod točkama 1. i 2.  i uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17) te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici prilažu: potpisanu prijavu, životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u/USB-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.

Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Pristupnici prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17). Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843.

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja koji je posljednji objavljen u odgovarajućim medijima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se elektroničkim putem na adresu: protokol@fesb.hr.

Natječaj je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u srijedu 21.12.2022. godine. Natječaj je , također, izašao u EURAXESS-u u srijedu 21.12. 2022. godine. Natječaj je izašao u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” u utorak 27.12.2022. godine.

 


v. d. dekana,
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije