Poziv za izradu logotipa savjeta mladih

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

 

Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.

 

Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama.

 

Svrha ovog poziva je povećanje interesa mladih za sudjelovanje u savjetima mladih, prepoznavanja te promicanja savjeta mladih i poticanja osnivanja i rada savjeta mladih. Na ovaj se poziv mogu se prijaviti mlade osobe, u dobi od 15 – 30 godina. Jedan prijavitelj može prijaviti najviše 2 prijedloga logotipa, od kojih svaki mora sadržavati slogan kojim se potiče mlade na aktivno sudjelovanje u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i naziv „savjeti mladih“ (slogan također može biti u najviše 2 inačice, ako se prijavljuju 2 logotipa). Dizajn logotipa treba biti vlastiti originalni rad te ne smije sadržavati nepristojan, diskriminirajući, uznemirujući, nasilni, provokativni ili na bilo koji drugi način neprihvatljiv ili neprikladan sadržaj. Radovi koje se prijavljuju ne smiju biti prethodno objavljivani ili korišteni u tiskanom ili elektroničkom obliku za druge namjene.

 

Odabrani logotip će se koristiti za potrebe promoviranja savjeta mladih, na dokumentima, internetskim stranicama te ostalim tiskanim i/ili elektronskim materijalima. Nakon završetka natječaja, odabrani logotip ostaje isključivo vlasništvo Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Središnji državni ured za demografiju i mlade zadržava pravo manjih izmjena loga, u suglasnosti sa autorom/icom.

 

Poziv je otvoren 30 dana od dana objave na internet stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Prijave pristigle nakon isteka ovog roka neće se razmatrati.

 

Prijedlog logotipa je potrebno dostaviti u digitalnom obliku, u .pdf i vektorskom formatu, zajedno s popunjenim obrascem za prijavu na adresu: savjeti.mladih@demografijaimladi.hr

 

Sve radove koji ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva razmatrat će Povjerenstvo za odabir imenovano od strane državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Povjerenstvo će se pri odabiru najboljeg rada voditi kriterijima kvalitete predloženih radova (primjerice, u kojoj mjeri je poruka uratka jasna i razumljiva, u skladu s temom Poziva, kakav je ukupni dojam i dr.)

 

Odluku o dodjeli nagrade donosi državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, na prijedlog Povjerenstva, u roku 30 dana od dana završetka Poziva. Najkvalitetniji rad bit će nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 400,00 eura.

Kategorije