Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja  u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2021. – mjesec veljača

Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2021., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu 13.03.2023.  godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi


ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja 

u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2021. – mjesec veljača 

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Lista – podučavanje koje su prilog i sastavni dio ove Odluke.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Lela, izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić, Mirjana Simunić, dipl.oec. na svojoj sjednici održanoj 13.03.2023. godine utvrdilo je da je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu zaprimio  2 prijave za mobilnost kandidata. Prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja.

 

Prema kriterijima Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati, sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Listi – podučavanje, koje su prilozi i sastavni dio ove Odluke.

 

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor čelniku sastavnice u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke na mrežnoj stranici sastavnice.

 

Prilog:


POVJERENSTVO:

prof. dr. sc. Branimir Lela
izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić
Mirjana Simunić, dipl. oec.

Kategorije