Natječaj za dva nastavnika i šest suradnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje

 


NATJEČAJ

 

Za izbor:

  1. jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika;
  2. jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo na Katedri za industrijsko inženjerstvo;
  3. jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo na Katedri za tehnologije;
  4. jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na Katedri za električne mreže i postrojenja;
  5. jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na Katedri za multimediju, obradu informacija i programiranje
  6. jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo na Katedri za materijale i tribologiju;
  7. jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu);
  8. jednog nastavnika na nastavno radno mjesto predavač za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika na nepuno radno vrijeme (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu).

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), a pristupnici pod točkom 1. i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17 i 111/22) te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkom 8. moraju ispuniti i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12 i 120/21).

Pristupnici prilažu: potpisanu prijavu, životopis, dokaz o državljanstvu, strani državljani dužni su priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor na odgovarajuće radno mjesto (pristupnici pod točkama 1-3 – potvrdu o obrani doktorskog rada, pristupnici pod točkama 4-8 – diplomu i dopunsku ispravu o studiju (ili prijepis ocjena) prijediplomskog i diplomskog studija).

Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pristupnici prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17). Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843.

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se elektroničkim putem na adresu: protokol@fesb.hr.

Natječaj je izašao u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije”, Zavodu za zapošljavanje i EURAXESS-u u ponedjeljak 31.07.2023. godine. Natječaj je još izašao u “Narodnim novinama” u srijedu 02.08.2023. godine.

 


 v. d. dekana
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije