Natječaj za jednog istraživača, mlađeg istraživača i projektnog suradnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

 

Za izbor:

  1. jednog istraživača za rad na projektu Istraživanje i razvoj upravljačkih algoritama za rad elektrolizatora s izrazito promjenjivim ulaznim strujama na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva, industrijskog inženjerstva, kemijskog inženjerstva ili inženjerske fizike (magistar inženjer strojarstva, industrijskog inženjerstva, kemijskog inženjerstva ili inženjerske fizike), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS) ili doktorat znanosti u području tehničkih znanosti.

– najmanje 3 godine radnog staža;

– poželjno iskustvo u radu s vodikovim tehnologijama;

– aktivno znanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima;

– obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

 

  1. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu Istraživanje i razvoj upravljačkih algoritama za rad elektrolizatora s izrazito promjenjivim ulaznim strujama na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva ili industrijskog inženjerstva ili kemijskog inženjerstva ili inženjerske fizike (magistar inženjer strojarstva ili industrijskog inženjerstva ili kemijskog inženjerstva ili inženjerske fizike), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS).

– poželjno iskustvo u radu s vodikovim tehnologijama;

– aktivno znanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– sudjeluje u radu na znanstvenom projektu;

– obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

 

  1. jednog projektnog suradnika za rad na projektu Istraživanje i razvoj upravljačkih algoritama za rad elektrolizatora s izrazito promjenjivim ulaznim strujama na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– završen prijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili strojarstva (sveučilišni prvostupnik), odnosno stručni studij (stručni pristupnik ili prvostupnik), ili stručni dodiplomski studij (VŠS).

– najmanje 3 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima;

– poželjno iskustvo u radu s vodikovim tehnologijama;

– aktivno znanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– sudjeluje u radu na znanstvenom i istraživačkom projektu;

– može sudjelovati na znanstvenim i stručnim skupovima i objavljivati rezultate istraživačkog i stručnog rada;

– poslovi po nalogu dekana, predstojnika zavoda i voditelja projekta.

 

Pristupnici prilažu:

– potpisanu prijavu na natječaj;

– životopis;

– preslik diplome;

elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);

– druge relevantne dokaze kojima se ispunjavaju traženi uvjeti.

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

 

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Natječaj je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u srijedu 20.12.2023. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

 


dekan,
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije