Natječaj za jednog nastavnika i tri stručna suradnika

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

 

Za izbor:

  1. jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika;
  2. jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu asistent za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika na određeno vrijeme;
  3. jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu) na određeno vrijeme;
  4. jednog suradnika na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za rad u nastavi za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na određeno vrijeme.

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), a pristupnici pod točkom 1. i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17 i 111/22) te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici prilažu: potpisanu prijavu, životopis, dokaz o državljanstvu, strani državljani dužni su priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor na odgovarajuće radno mjesto (pristupnici pod točkama 2. i 3. – diplomu i dopunsku ispravu o studiju (ili prijepis ocjena) prijediplomskog i diplomskog studija).

Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pristupnici prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17). Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843.

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, osim za točku 4. za koju natječaj traje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se elektroničkim putem na adresu: fesb_posao@fesb.hr.

 

Natječaj je izašao u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije”, Zavodu za zapošljavanje, Narodnim Novinama  i Euraxess-u srijedu 27.12.2023. godine


dekan,
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije