Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec prosinac

NA TEMELJU ERASMUS+ NATJEČAJA ZA ODLAZNE MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KA131 – U NATJEČAJNOJ GODINI 2023. POVJERENSTVO ZA RANGIRANJE KANDIDATA DONOSI SLJEDEĆU


ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec prosinac

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listama: Lista – podučavanje, Lista –osposobljavanje

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Lela, izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić i Mirjana Simunić na svojoj sjednici održanoj dana 12. siječnja 2024., utvrdilo je da je FESB od Sveučilišta u Splitu zaprimio pet (5) prijava za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listama za svaki tip mobilnosti koje su sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

Prilog:

 

Kategorije