Odluka o neizboru kandidata – Istraživanje i razvoj upravljačkih algoritama za rad elektrolizatora s izrazito promjenjivim ulaznim strujama

Na temelju članka 20. Statuta Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, dekan donosi sljedeću


 

ODLUKU

 

o završetku natječaja jednog mlađeg istraživača za rad na projektu Istraživanje i razvoj upravljačkih algoritama za rad elektrolizatora s izrazito promjenjivim ulaznim strujama na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu neizborom kandidata.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju Izvješća o provedenom javnom natječaju za izbor jednog mlađeg istraživača za rad na projektu Istraživanje i razvoj upravljačkih algoritama za rad elektrolizatora s izrazito promjenjivim ulaznim strujama na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu  Klasa: 112-01/23-02/037 Ur. broj: 2181-206-3-3-24-05 od 21. siječnja 2024. godine, odnosno zaključnog mišljenja Stručnog povjerenstva u pogledu ispunjavanja uvjeta natječaja utvrđeno je da od dva prijavljena kandidata, jedan kandidat je po istom natječaju zaposlen na drugo radno mjesto, dok je prijava druge kandidatkinje nepotpuna te ista ne ispunjava formalne uvjete natječaja. Stoga je Stručno povjerenstvo Dekanu predložilo donošenje Odluke o neizboru kandidata.

 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

 


D E K A N
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije