Natječaj za jednog mlađeg istraživača i jednog projektnog suradnika za rad na projektu Elektrokemijska kompresija vodika primjenom membranskog gorivnog članka

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

 

Za izbor:

  1. jednog mlađeg istraživača za rad na projektu Elektrokemijska kompresija vodika primjenom membranskog gorivnog članka prilagođenih radnih parametara na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij kemijskog inženjerstva ili inženjerske fizike ili industrijskog inženjerstva (magistar inženjer kemijskog inženjerstva ili inženjerske fizike ili industrijskog inženjerstva), odnosno prijašnji sveučilišni dodiplomski studij (VSS).

– poželjno iskustvo u radu s vodikovim tehnologijama;

– aktivno znanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– sudjeluje u radu na znanstvenom projektu;

– obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

 

  1. jednog projektnog suradnika za rad na projektu Elektrokemijska kompresija vodika primjenom membranskog gorivnog članka prilagođenih radnih parametara na određeno radno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– završen sveučilišni prijediplomski studij elektrotehnike (sveučilišni prvostupnik), odnosno stručni prijediplomski studij elektrotehnike (stručni prvostupnik), ili stručni dodiplomski studij elektrotehnike (VŠS).

– najmanje 3 godine radnog staža u laboratoriju;

– poželjno iskustvo u radu s vodikovim tehnologijama;

– aktivno znanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– sudjeluje u radu na znanstvenom i istraživačkom projektu;

– može sudjelovati na znanstvenim i stručnim skupovima i objavljivati rezultate istraživačkog i stručnog rada;

– poslovi po nalogu dekana, predstojnika zavoda i voditelja projekta.

 

 

Pristupnici prilažu:

– potpisanu prijavu na natječaj;

– životopis;

– preslik diplome;

elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);

– druge relevantne dokaze kojima se ispunjavaju traženi uvjeti.

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

 

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

Natječaj je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u srijedu 14.02.2024. godine.


dekan,
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije