Natječaj za izbor jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu viši asistent

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


 

NATJEČAJ

 

Za izbor:

– jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu viši asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na određeno vrijeme.

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

 

 Pristupnici prilažu:

– potpisanu prijavu na natječaj;

– životopis;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– strani državljani dužni su priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina;

– podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti;

– dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu;

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor na odgovarajuće radno mjesto.

 

Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina te psihologijskog testiranja za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

 

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Pristupnici koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

 

Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17). Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

 

Rezultati natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se elektroničkim putem na adresu: fesb_posao@fesb.hr.

Natječaj je objavljen u listu “Universitas”, koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” u ponedjeljak 26.02.2024. godine. Natječaj je još izašao u Zavodu za zapošljavanje, Narodnim Novinama i u EURAXESS-u srijedu 28.02.2024. godine.


dekan,
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije