Natječaj za izbor voditelja odjeljka (Razvoj i održavanje mreže i sklopovlja)

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


 

NATJEČAJ

 

Za izbor:

– voditelja odjeljka (Razvoj i održavanje mreže i sklopovlja) – položaj I. vrste na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili računarstva (magistar struke), odnosno prijašnji sveučilišni dodiplomski studij (VSS);

– radno iskustvo: 3 godine na poslovima sistem/aplikacijskog inženjera,

– trajanje pokusnog rada: 6 mjeseci.

 

Opis poslova:

– planira i osigurava tehničke uvjete za neprekidnu funkcionalnost i sigurnost cjelokupnog informacijskog sustava Fakulteta i posebice aplikacija za poslovanje Fakulteta i pojedinih ustrojstvenih jedinica (Dekanat, Knjižnica, Računski centar, zavodi i Odsjek općih predmeta),

– planira, organizira te obavlja tehnički nadzor i osiguravanje neprekidne funkcionalnosti i sigurnosti lokalne mreže i računalne opreme Fakulteta, te računalne i komunikacijske opreme za povezivanje s drugim informacijskim mrežama,

– obavlja tehnički nadzor i osiguranje neprekidne funkcionalnosti i sigurnosti čvornog računala CARNet mreže Fakulteta i komunikacijske opreme za priključenje u CARNet mrežu u skladu s pravilima i propisima CARNet-a,

– skrbi za pouzdanost i zaštitu podataka u okviru cjelokupnog informacijskog sustava Fakulteta i u pojedinim njegovim dijelovima,

– pruža osnovnu tehničku i savjetodavnu pomoć korisnicima informacijske i komunikacijske opreme te sudjeluje u informatičkoj obuci radnika,

– sudjeluje u pripremi i provedbi povremenih poslova za koje je nužna uporaba informacijske i komunikacijske opreme, posebice upisa i razredbenih postupaka te priprema opsežnih izvješća,

– obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Računskog centra.

 

 Pristupnici prilažu:

– potpisanu prijavu na natječaj;

– životopis;

– preslik diplome;

– elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);

– druge relevantne dokaze kojima se ispunjavaju traženi uvjeti.

 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (N. N. 93./14., 127./17., 98./19., 151./22. i 64./23.).

 

Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina te psihologijskog testiranja za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

 

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Natječaj traje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 69/17.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.
Natječaj je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u petak 01.03.2024. godine..


dekan,
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije