Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2023. godini

Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu 30. listopada 2023. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi


ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec veljača, 2024

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Lista – podučavanje koje su prilog i sastavni dio ove Odluke.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić, Mira Braović Plavša, v. pred., prof. dr. sc. Dragan Poljak na svojoj sjednici održanoj 15. ožujka 2024. godine utvrdilo je da je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu zaprimio 11 prijava za mobilnost kandidata. Prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati, sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Listi – podučavanje, koje su prilozi i sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor čelniku sastavnice u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke na mrežnoj stranici sastavnice.

 

Prilog:


Povjerenstvo za odabir kandidata
izv. prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije