Natječaj za izbor mlađeg istraživača

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


 

NATJEČAJ

Za izbor:

 • mlađeg istraživača za rad na projektu SENSE – Sustav za prepoznavanje emocija iz EEG signala kod djece s poremećajem iz autističnog spektra – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, računarstva ili matematike-smjer računarstvo (magistar inženjer elektrotehnike ili računarstva, odnosno magistar matematike-smjer računarstvo), odnosno prijašnji sveučilišni dodiplomski studij (VSS)
 • poželjno iskustvo u području elektronike i programiranja.

 

Opis poslova:

 • sudjeluje u radu na znanstvenom projektu;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

 

Pristupnici prilažu:

 • potpisanu prijavu na natječaj;
 • životopis;
 • preslik diplome;
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana);
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);
 • druge relevantne dokaze kojima se ispunjavaju traženi uvjeti.

 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23).

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina, te psihologijskog testiranja za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

 

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

 

Natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 69/17.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split, s naznakom “Natječaj za radno mjesto”.

 

Natječaj je objavljen na portalu Moj Posao u petak, 05.04.2024. godine. Također je izašao u Narodnim novinama i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u srijedu, 10.04.2024. godine.


dekan,
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije