Natječaj za upis na doktorski studij u akademskoj godini 2024./2025.

Sveučilište u Splitu

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje raspisuje

 

 

 


NATJEČAJ

za upis doktoranada na:

 • DOKTORSKI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE,
 • DOKTORSKI STUDIJ STROJARSTVA,

u akademskoj godini 2024./2025.

Doktorski studij za stjecanje doktorata znanosti traje tri godine, odnosno šest semestara i ima ekvivalent od 180 ECTS bodova. Po završetku studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti, područje tehničkih znanosti (dr. sc. tech.).

Broj upisnih mjesta za doktorski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije je 25.

Broj upisnih mjesta za doktorski studij strojarstva je 20.

 

Uvjeti za upis:

Doktorske studije mogu upisati osobe:

 • koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij uz postignutih najmanje 300 ECTS bodova na prethodnim razinama studija, s najmanjom ukupnom srednjom težinskom ocjenom studija na prijediplomskoj i diplomskoj razini (uključujući razlikovne programe) 3,50 odnosno ekvivalentnom srednjom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja ili koje spadaju u 20 % najboljih studenata u svojoj generaciji. Iznimno, osobama s ukupnom srednjom težinskom ocjenom studija nižom od 3,50 ili koje ne spadaju u 20 % najboljih studenata u svojoj generaciji, Odbor za doktorski studij može odobriti upis uz preporuku dvaju nastavnika koji su izabrani na znanstveno-nastavno radno mjesto
 • koje su završile odgovarajući studijski program na inozemnim sveučilištima. Za navedene osobe prikladnost za upis na doktorski studij utvrđuje Odbor za   doktorski studij Fakulteta koji im može odrediti razlikovne predmete
 • upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij ili sveučilišni dodiplomski studij iz drugih znanstvenih polja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje razlikovnih predmeta (odluku o razlikovnim predmetima donosi Odbor doktorskog studija Fakulteta)
 • koje su završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij s najmanjom prosječnom ocjenom studija 3,50 ili koje spadaju u 20 % najboljih studenata u svojoj generaciji. Iznimno, osobama s prosječnom ocjenom nižom od 3,50 ili koje ne spadaju u 20 % najboljih studenata u svojoj generaciji, Odbor za doktorski studij može odobriti upis uz preporuku dvaju nastavnika koji su izabrani na znanstveno-nastavno radno mjesto.
 • koje su stekle magisterij znanosti iz odgovarajućih znanstvenih polja u Republici Hrvatskoj ili ekvivalentnih znanstvenih polja iz inozemstva. Pristupnici s magisterijem znanosti upisuju se u 4. semestar doktorskog studija, uključujući obvezu polaganja kvalifikacijskog doktorskog ispita
 • koje su stekle magisterij znanosti iz drugih polja tehničkih znanosti. Za navedene osobe Odbor za doktorski studij može odrediti razlikovne i/ili dodatne predmete Pristupnici s magisterijem znanosti upisuju se u 4. semestar doktorskog studija, uključujući obvezu polaganja kvalifikacijskog doktorskog ispita

 

Izbor pristupnika za upis na doktorske studije obavlja se na temelju razredbenog postupka između pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis na doktorski studij, a konačnu odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće sukladno Pravilniku o doktorskom studiju Fakulteta.

 

Troškovi doktorskog studija iznose 7.800,00 EUR za svakog doktoranda, a plaćaju se unaprijed u punom iznosu ili prilikom upisa svakog semestra za dotični semestar (1.300,00 EUR po semestru).

 

Uz prijavu na natječaj za upis na studij treba priložiti:

 • ispunjeni prijavni obrazac za pristupnike
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu i rodni list
 • ovjerenu presliku diplome*
 • prijepis ocjena/dopunsku ispravu o studiju o položenim ispitima sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog, sveučilišnog specijalističkog ili dodiplomskog studija i rang listu u svojoj generaciji
 • životopis
 • popis znanstvenih i stručnih radova
 • motivacijsko pismo
 • pismenu izjavu pristupnika da će snositi troškove studija (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
 • odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija obavezno navesti OIB pravne osobe)
 • potvrda o plaćenoj upisnini (osim za asistente Fakulteta) i dvije fotografije.

*Ukoliko je pristupnik studij završio na FESB-u ne treba ovjeravati presliku diplome, niti dostavljati rang listu u svojoj generaciji.

 

Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu obvezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te prijavnoj dokumentaciji priložiti dokaz o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Postupak se pokreće pri Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Splitu, a detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu: Akademsko priznavanje – dokumenti.

 

Prijave se predaju u uredu za prijem pošte Fakulteta ili preporučeno poštom na adresu Fakulteta s naznakom “Prijava za upis na doktorski studij”.

Natječaj je otvoren od dana objave do zaključno 30. rujna 2024. godine.

 

Konačnu odluku o održavanju doktorskih studija donosi dekan Fakulteta ako se utvrdi da ima dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.

 

Više informacija, kao i obrazac za prijavu na natječaj dostupni su na službenim web stranicama Fakulteta: Upis na doktorski studij – informacije i obrasci, a mogu se dobiti i na tel.: 021/305-792, e-mail: ana.bakota@fesb.hr

Kategorije