Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2023. godini

Na temelju Natječaja za. za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ – SEA-EU alijansa – Natječajna godina 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi


ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec travanj

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Lista – podučavanje koje su prilog i sastavni dio ove Odluke
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Damir Sedlar, izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić i Mirjana Simunić, dipl. oec. na svojoj sjednici održanoj 17. svibnja 2024. godine utvrdilo je da je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu zaprimio 4 prijave za mobilnost kandidata. Prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja.

 

Prema kriterijima Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati, sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Listi – podučavanje, koje su prilozi i sastavni dio ove Odluke.

 

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor čelniku sastavnice u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke na mrežnoj stranici sastavnice

 

Prilog:


Povjerenstvo za odabir kandidata
prof. dr. sc. Damir Sedlar

Kategorije