Natječaj za obavljanje studentske stručne prakse – HNB

HRVATSKA NARODNA BANKA radi potpore budućim, mladim stručnjacima u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava raspisuje u 2024. godini

NATJEČAJ

za obavljanje studentske stručne prakse

 

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

1. Uvjeti

Uvjeti koje kandidat za obavljanje studentske stručne prakse u Hrvatskoj narodnoj banci mora ispuniti pri prijavi na ovaj natječaj jesu sljedeći:

 • mora biti redoviti student preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) studija koji se izvodi u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije
 • mora imati upisan studijski program iz polja: ili ekonomije ili matematike ili računarstva, tj. informatike ili prava
 • mora imati završenu najmanje 2. (drugu) studijsku godinu
 • mora biti državljanin RH ili neke od zemalja Europske unije
 • mora znati hrvatski ili engleski jezik, u govoru i pismu.

Kandidati interes za sudjelovanje na ovom natječaju iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom “Prijavnica za obavljanje studentske stručne prakse” (u nastavku teksta: Prijavnica).

 

Prijavnica (elektronička inačica) nalazi se na poveznici u sklopu teksta natječaja na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.

 

2. Natječajna dokumentacija i razgovor s kandidatima

Popunjenoj Prijavnici (elektroničkoj inačici) kandidat mora priložiti sljedeće dokumente:

a) skeniranu potvrdu ili e-zapis iz studomata visokog učilišta / fakulteta o:

 • statusu studenta, tj. načinu studiranja (redovito ili izvanredno)
 • vrsti i razini studija (sveučilišni/stručni; preddiplomski/diplomski/integrirani)
 • nazivu studijskog programa i/ili smjera programa
 • studijskoj godini u koju je student upisan u trenutku prijave na natječaj (3., 4., 5.)

b) skeniranu potvrdu odnosno e-zapis iz studomata visokog učilišta/fakulteta s prijepisom ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena (može i preslika cijelog indeksa umjesto navedenog), s tim da za studente iz zemalja Europske unije kojima raspon ocjena nije u skladu s hrvatskim, od 1 do 5, potreban je dodatno, na engleskom jeziku, dokument visokog učilišta / fakulteta s definiranim rasponom od najveće moguće ocjene do najmanje moguće ocjene

c) uputnicu fakulteta/visokog učilišta ili motivacijsko pismo za obavljanje prakse

d) životopis/CV.

 

Prijave kandidata koji, uz popunjenu elektroničku inačicu Prijavnice, ne dostave zahtijevane dokumente, neće se uzimati u razmatranje.

 

Eventualna dodatna dokumentacija koja je dokaz ostalih navoda iz Prijavnice (preporuke, potvrde o nagradama, postignućima na natjecanjima, izlaganjima na konferencijama, objavljenim radovima i slično) dostavlja se naknadno, po zaprimanju i u skladu s obavijesti Direkcije za upravljanje ljudskim resursima.

 

Nakon obrade podataka iz prijavnica dio kandidata odabranih u suradnji s organizacijskim jedinicama (u kojima je praksu moguće realizirati), pozvat će se na kratak razgovor. Razgovor se može održati osobno, u prostorijama Hrvatske narodne banke, ili virtualno, putem tehnoloških sredstava komunikacije, o čemu će kandidata obavijestiti Direkcija za upravljanje ljudskim resursima.

 

 

3. Kriteriji odabira

Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za obavljanje studentske stručne prakse u Hrvatskoj narodnoj banci jesu:

 • upisani studij, tj. studijski program i/ili smjer programa te upisana studijska godina koja je u skladu s poslovnim potrebama i prioritetima organizacijskih jedinica Hrvatske narodne banke koje su iskazale interes za prihvaćanje studenata na praksu
 • procjena motivacije za obavljanje studentske stručne prakse
 • procjena kvalitete odgovora na intervjuu
 • uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka svih ocjena, ostala postignuća ostvarena tijekom studija, npr. nagrade, preporuke, priznanja rektora/dekana, rezultati ostvareni na natjecanjima te ostale relevantne informacije navedene u životopisu)
 • sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija.

 

Odabranim kandidatima praksa može trajati najviše 25 radnih dana.

 

Odabrani kandidati (i državljani RH i strani državljani iz zemalja Europske unije) dužni su, najkasnije dva tjedna od dostave obavijesti o odabiru, Direkciji za upravljanje ljudskim resursima dostaviti presliku osobne iskaznice ili putovnice.

 

Odabrani kandidati (i državljani RH i strani državljani iz zemalja Europske unije) kojima fakultet/visoko učilište ne izdaje uputnicu jer im praksa nije obvezatna, praksi mogu pristupiti tek uz predočenje uplatnice iz koje je vidljivo da su podmirili troškove osiguranja za slučaj nezgode na radu.

 

Odabrani kandidati – strani državljani iz zemalja Europske unije praksi mogu pristupiti tek kada Direkciji za upravljanje ljudskim resursima dostave još i potvrdu o reguliranom obveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme obavljanja prakse.

 

Odabrani kandidati – strani državljani iz zemalja Europske unije obvezni su, prije obavljanja prakse, s Hrvatskom narodnom bankom sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Ugovor je osnova da se pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske izvrši obvezna prijava boravka na temelju koje potom Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske naknadno odlučuje o izdavanju potvrde za boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

 

Hrvatska narodna banka odabranim kandidatima za obavljanje prakse ne plaća naknadu, ne podmiruje troškove prijevoza i smještaja te ne naknađuje troškove osiguranja za slučaj nezgode na radu.

 

Osobe za kontakt: Anja.Novak@hnb.hr (tel. +385 1 4702 166) i Sandra.Jerec@hnb.hr (tel. +385 1 4564 908)

 

Elektronička inačica “Prijavnice” treba biti popunjena i proslijeđena kao dokument u Wordu (zbog mogućnosti automatiziranog prijenosa pripadajućih podataka u tablicu i bazu).

 

Uz elektroničku inačicu “Prijavnice” e-poštom se dostavlja i ostala zahtijevana skenirana dokumentacija na e-adresu: natjecajizastudente@hnb.hr uz naznaku predmeta “PRIJAVA ZA PRAKSU (NAT – 2024.)”, najkasnije do ponedjeljka, 3. lipnja 2024. (uključujući i taj dan).

 

Iznimno, u slučaju nemogućnosti skeniranja dokumenata ili slično, dokumentacija se može dostaviti i poštom, preporučeno, također najkasnije do ponedjeljka, 3. lipnja 2024. (uključujući i taj dan), na adresu

 

HRVATSKA NARODNA BANKA

Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb

Sektor podrške poslovanju

Direkcija za upravljanje ljudskim resursima

s naznakom “PRIJAVA ZA PRAKSU NAT– 2024.”

 

Obavijest o načinu na koji Hrvatska narodna banka obrađuje osobne podatke u svrhu provedbe natječaja za obavljanje studentske stručne prakse objavljena je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke i čini sastavni dio ovog natječaja.

Kategorije