Natječaj za izbor jednog nastavnika i jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu viši asistent

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje


NATJEČAJ

Za izbor:

  1. jednog nastavnika na znanstveno – nastavno radno mjesto docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika;
  2. jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu viši asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na određeno vrijeme.

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), a pristupnici pod točkom 1. i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17 i 111/22) te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

 

Pristupnici prilažu: potpisanu prijavu, životopis, dokaz o državljanstvu, strani državljani dužni su priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor na odgovarajuće radno mjesto (pristupnici pod točkom 2. – potvrdu o obrani doktorskog rada), te druge relevantne potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.

 

Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23).

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina te psihologijsko testiranje za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Pristupnici prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

 

Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17). Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843.

 

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 69/17.

 

Rezultati natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se elektroničkim putem na adresu: fesb_posao@fesb.hr.

 

Natječaj je objavljen u “Universitasu” koji izlazi kao podlistak “Slobodne Dalmacije” u ponedjeljak, 24.06.2024. godine, te u “EURAXESS-u” u utorak, 25.06.2024., Zavodu za zapošljavanje i Narodnim Novinama u srijedu 26.06.2024 godine.


Dekan
prof. dr. sc. Branimir Lela

Kategorije