Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ KA171 programa za ak. god. 2023./2024.

Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA171 – Suradnja s partnerskim zemljama, natječajna godina 2022., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu 17. svibnja 2023.  godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi


 

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja

u okviru Erasmus+ KA171 programa za ak. god. 2023./2024.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Lista – podučavanje koje su prilog i sastavni dio ove Odluke.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Lela, izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić, Mirjana Simunić, dipl. oec. na svojoj sjednici održanoj 08. rujna 2023. godine utvrdilo je da je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu zaprimio 4 prijave za mobilnost kandidata. Prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja.

 

Prema kriterijima Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati, sukladno listi: Lista – osposobljavanje i Listi – podučavanje, koje su prilozi i sastavni dio ove Odluke.

 

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor čelniku sastavnice u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke na mrežnoj stranici sastavnice.

 

 

Prilog:


POVJERENSTVO:

prof. dr. sc. Branimir Lela
izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić
Mirjana Simunić, dipl. oec.

Kategorije